Första disputationen på Hälsohögskolan i Jönköping

4 januari 2008

Med sin avhandling Hjälpmönster bland de allra äldsta blev sjuksköterskan Marie Ernsth Bravell den första någonsin att lägga fram en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.
Hon har studerat sam­band mellan hälsa, sociala nätverk, ADL och hjälpmönster bland de allra äldsta. Ett av hennes fynd är att samspelet mellan anhöriga och professionella i vården av gamla i hemmet ofta verkar fungera bra.
Däremot har hon sett brister i den palliativa vården vid särskilda boenden där hon anser att personalens kompetens kan behöva höjas för att de allra äldsta ska få den vård de behöver.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida