Kommentar

10 maj 1999

Protein- och energibrist förekommer i varierande omfattning hos patienter. Det är väl dokumenterat sedan många år (1,2). Den nya studien av Ann Ödlund Olin et al har dock ett stort nyhetsvärde, eftersom den visar hur en ganska enkel åtgärd kan ha god effekt hos geriatriska patienter.

Genom att serveras energirik mat förbättrades patienternas energiintag, viktutveckling och fysiska aktivitet på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt.

Enligt studiens resultat är servering av energirik mat en åtgärd som bör kunna användas för många patienter som löper risk att bli undernärda för att de inte orkar äta en så kallad normalportion av allmän sjukhuskost. Med ökad energitäthet kan mängden mat begränsas per dygn (3). Studien är särskilt viktig att känna till för den vårdpersonal som arbetar med äldre människor, i både sluten och öppen vård. Sådana vårdenheter borde utarbeta riktlinjer för näringsbehandling i enlighet med Ödlund Olins resultat. I detta arbete har sjuksköterskor en betydelsefull funktion att fylla.

Undersökningen är utförd på ett relativt litet patientmaterial. Trots det är resultaten entydiga. Genom att använda patienterna som sina egna kontroller (cross-over-metodik) kunde en tydlig skillnad uppmätas i de faktorer som studerades. Detta är studiens styrka.

Kroppen bygger i första hand upp fettmassa vid energitillförsel. Det tar betydligt längre tid att bygga upp förlorad muskelmassa än att tappa den. Förutom tillskott av protein och energi krävs fysisk aktivitet för att bygga muskelmassa.

Det skulle därför vara värdefullt att utföra motsvarande studie med ett tillägg av lämplig fysisk aktivitet i samband med intag av energirik kost. Detta för att undersöka om patienters funktionella för-måga ytterligare kan förbättras genom en kombination av energitillförsel och fysisk träning.

1. Unosson M. Malnutrition in hospitalised
elderly patients. Academic Dissertation.
Linköping, Sverige, 1993.
2. Larsson J, Andersson M, Askelöf N, Bark T.  Undernäring vanligt vid svenska sjukhus.
Sv Läkartidningen 1994;91(24):2410–3.

3. Mat på sjukhus – råd och riktlinjer
från ESS-gruppen. Livsmedelsverkets förlag, Uppsala, 1991.

Kerstin Ulander
Leg sjuksköterska, Dr Med Vet
lektor vid Institutionen för omvårdnad
vid Lunds universitet
chefsjuksköterska i Landskrona-Lund-Orups sjukvårdsdistrikt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida