Moraliska problem vid vård av psykiskt störda

7 augusti 2000

Bakgrund: Den strukturförändring som skett inom den psykiatriska vården innebär att en väsentlig del av vården i dag bedrivs i patientens hem. Detta har medfört förändrade villkor för patienten, men också ett behov av ett förändrat perspektiv på vårdandet för personalen.

Syfte: Att identifiera och analysera etiska beslut som gäller långvarigt psykiskt störda patienter som vårdas i hemmet. Fokus var lagt på hur psykiatriska sjuksköterskor och mentalskötare tolkar och hanterar begreppet självbestämmande i konkreta situationer.

Metod: Som metodologisk ansats användes grounded theory. Analystekniken innebär att alla delar av data ständigt jämförs. Studien har sin förankring i empirin genom intervjuer i fokusgrupper med praktiskt verksamma sjuksköterskor och mentalskötare. I fokusgrupperna tillvaratas den interaktiva process som uppstår i gruppdiskussionen, som har till syfte att stimulera och påverka dialogen i ämnet. Intervjuerna med de tre fokusgrupperna togs upp på band varefter de ordagrant skrevs ner. Genom att koda substansen i det nedskrivna materialet, det vill säga att med hjälp av färgpennor markera kärnan i personalens uttalanden och indela detta i kategorier och teman, framkom att samliga kategorier/teman kunde relateras till den symboliska meningen i begreppet »hem«.

Resultat: Det centrala tema som identifierades och berörde den moraliska, symboliska meningen av ett hem återspeglade
sjuksköterskornas och mentalskötarnas konflikt mellan deras professionella och moraliska roll. De upplevde rollen som oklar. Sjuksköterskorna och mentalskötarna upplevde att en persons hem skilde sig från en traditionell vårdavdelning eftersom
hemmet symboliserade patientens privatliv och integritet. Det grundläggande hotet mot en tillitsfull relation mellan patient och vårdare var risken att handla mot patientens vilja. I den
professionella rollen ligger ansvaret för patientens hälsa. Det ansvaret kan ställas mot patientens önskan när han eller hon,
på grund av sin sjukdom, inte längre kan ta ansvar för sig
själv.

Slutsats: Studien visar på de svårigheter som sjuksköterskor och mentalskötare ställs inför vid vård i hemmet. Svårigheterna gäller principen om autonomi, det vill säga när patientens rätt till självbestämmande och möjlighet att göra egna val, inte längre kan upprätthållas på grund av att patienten försämrats i sin sjukdom. Osäkerheten ligger i att inte veta vilka av alternativen »att tränga sig på« eller »lämna« som är moraliskt fel.

För korrespondens: Annabella Magnusson, vårdutvecklingschef, Psykiatriska kliniken, M58, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge, telefon: 08-585 866 72, fax: 08-779 54 16.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida