Nationella riktlinjer för cancervården talar om vad som bör prioriteras

För första gången presenterar Socialstyrelsen i dag nationella riktlinjer för hur diagnostik, behandling och vård ska prioriteras vid bröst- kolorektal- och prostatacancer.

27 april 2006

Riktlinjerna är preliminära. Först i december räknar Socialstyrelsen med att den slutliga versionen ska vara klar. Den har då också diskuterats i landstingen och regionerna samt i olika specialistföreningar, vårdyrkes- och patientorganisationer.

Rekommendationerna om prioriteringar är rangordnade i en skala från 1 till 10 där 1 är högsta prioritet. Med finns också en lista över sådana åtgärder som enligt Socialstyrelsen inte bör utföras rutinmässigt eller inte bör utföras alls. Dessutom finns det i riktlinjerna en FoU-lista som visar vilka åtgärder som endast bör göras inom ramen för kliniska prövningar eller som forsknings- och utvecklingsprojekt.

Det har länge diskuterats om allmän screening med så kallad PSA-test bör införas för att upptäcka prostatacancer i tid. Men Socialstyrelsen anser att det fortfarande finns för lite vetenskapliga data för att kunna uttala sig om nyttan med en sådan screening. Likadant är det med screening för kolorektalcancer (tjocktarms- och ändtarmscancer). Om screening av dessa cancerformer ska göras bör det ske i forskningssyfte, anser Socialstyrelsen.

För bröstcancer rekommenderas som tidigare screening med mammografi med högst två års intervall för kvinnor mellan 40 och 75 år. Däremot anses det inte finnas något vetenskapligt stöd för att införa mammografi under eller över detta åldersintervall.

Ett av de områden som Socialstyrelsen anser kan förbättras är den palliativa vården (vård i livets slutskede).

– Där finns, precis som inom annan vård, stora förbättringsmöjligheter. I riktlinjerna finns kvalitetsindikatorer som är tänkta att användas för regelbundna analyser av vad man gör och vad man uppnår med åtgärderna, säger Hans Starkhammar, onkolog vid Linköpings universitetssjukhus, som har varit ordförande i prioriteringsgrupperna.

Läs Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård 2006. Beslutsstöd för prioriteringar. Preliminär version på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida