STADGEFÖRSLAGET

5 november 2001

VÅRDFÖRBUNDET
* organiserar biomedicinska analytiker, legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor
* är partipolitiskt oberoende

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla är berättigade till de fri och rättigheter som uttalas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Hälsa är en viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle. Därför ska alla ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård på lika villkor som är byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet. Individens delaktighet, integritet och säkerhet är grundläggande värden som vägleder oss som yrkesutövare och yrkesförbund.
 
UPPGIFT
* Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.
* Gemenskapen, där olikheter är en tillgång, ger alla möjlighet till utveckling.
* Lösningar kan vara både individuella och gemensamma.
* I Vårdförbundet ska vi gemensamt: utveckla och stärka yrket och främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll;
förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och i arbetslivet; påverka utvecklingen av hälso-och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt; påverka utvecklingen i samhällsfrågor som rör medlemmarna.

MEDLEM
* Du som har utbildning som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, legitimerad sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska kan vara medlem. Detta gäller oavsett vad du är yrkesverksam som, t ex chef, forskare eller lärare*. Du kan även vara medlem om du är egen företagare. Det innebär ett fullvärdigt medlemskap men förbundet företräder dig inte i din roll som arbetsgivare. Du har möjlighet att vara kvar som medlem när du är pensionär, inte längre arbetar inom förbundets verksamhetsområde eller står till arbetsmarknadens förfogande.
* Möjlighet till enskilt medlemskap har, efter särskild prövning, du som inte uppfyller utbildningskravet men som arbetar inom hälso- sjuk- och socialvård. Förbundsstyrelsen fastställer riktlinjer för enskilt medlemskap.
* Du kan få råd och vägledning samt bli företrädd i frågor som rör ditt yrke och dina rättigheter i arbetslivet, få kontinuerlig information och efter förbundsstyrelsens prövning i varje enskilt fall erhålla kostnadsfri rättshjälp för att tillvarata dina intressen.
* Som medlemmar följer vi de etiska riktlinjer som är fastställda för respektive yrke och verkar för Vårdförbundets
grundläggande värderingar.
* Som medlemmar lämnar vi personuppgifter samt uppgifter om lön till Vårdförbundet.

ORGANISATION
* Vårdförbundets organisation utgår från dig som medlem och din arbetsplats. Möten mellan medlemmar är en viktig del av organisationen. Som medlem med stort inflytande på hur organisationen byggs upp medverkar du till att skapa ett starkt yrkesförbund. Du är delaktig och medskapande i den demokratiska processen och utvecklingen.
* Företrädaren på arbetsplatsen, vald av medlemmarna, är den främsta fackliga representanten. Medlemmarnas stöd ger kraft åt företrädarens befogenheter och ansvar.
* Genomskinlighet och öppna arbetsformer präglar förbundet. Detta innebär att du har rätt att delta med yttrande och förslagsrätt på möten och aktiviteter inom Vårdförbundet. Som medlem väljer du företrädare på din arbetsplats. Du kan lämna motion till årsmötet/representantskapet och kongressen, rösta på årsmöten, välja ombud till representantskapet, välja eller nominera ombud till kongressen samt väljas till förtroendeuppdrag.
* Årsmötet/representantskapet och kongressen är förbundets viktigaste platser för möten och beslut, mötesplatser som präglas av samspelet mellan individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång.

Medlem
* Du ingår i den länsavdelning där din arbetsplats, verksamhet eller skola är belägen. Är du inte yrkesverksam ingår du i den länsavdelning där du bor.
* Din medlemsavgift fastställs av kongressen. Om du inte har betalt medlemsavgiften inom föreskriven tid kan du uteslutas. Om du uppenbarligen kränker Vårdförbundets stadgar eller motverkar dess syften kan förbundsstyrelsen på förslag av
länsavdelningens styrelse utesluta dig. Förbundsstyrelsen fastställer riktlinjer för nedsättning av medlemsavgift och återinträde.
* Om du vill utträda ur Vårdförbundet gör du det skriftligt.

Länsavdelningens årsmöte/representantskap
* Årsmötet/representantskapet är länsavdelningens högsta beslutande organ.
* Inom sitt område skapar och utvecklar årsmötet/representantskapet en gemensam vilja och strategi för Vårdförbundets uppgift, ger förutsättningar för den lokala organisationen samt beslutar om inriktning av verksamhet och ekonomi för den kommande perioden. Årsmötet/representantskapet granskar verksamheten, beviljar länsavdelningsstyrelsen ansvarsfrihet, väljer länsavdelnings-styrelse, ordförande, revisorer och valberedning. Årsmötet/representantskapet är valkrets för kongressen.
*Årsmötet/representantskapet ska hållas senast den 15 april. Kallelse ska utgå till medlemmarna/ombuden i länsavdelningen minst 14 dagar före årsmötet/representantskapet.
* Länsavdelning med representantskap indelas så att varje medlem har möjlighet att välja ombud till lokala representantskapet.
*Länsavdelningsstyrelsen eller en tredjedel av medlemmarna kan kalla till ett extra årsmöte/representantskap. Kallelse ska utgå minst 14 dagar före mötet. Under extraordinära omständigheter kan extra årsmöte/representantskap kallas med tre dagars varsel.

Länsavdelningens styrelse
*Länsavdelningsstyrelsen är verkställande organ mellan årsmöte/representantskap.
* Länsavdelningsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundets grundläggande värderingar, uppgift, kongressbeslut och årsmötes/representantskapsbeslut.
* Länsavdelningsstyrelsen ansvarar för dialogen med medlemmarna, formar och utvecklar mötesplatser, planerar,
samordnar och driver verksamheten, ansvarar för de tilldelade resurserna samt skriver verksamhetsberättelse för närmast föregående år.
* Länsavdelningen är lokal arbetstagarorganisation med de befogenheter som följer av förbundsstyrelsens beslut, lagar och avtal.

Kongress
* Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.
* Kongressen skapar och utvecklar en gemensam vilja och strategi för Vårdförbundets uppgift, granskar verksamheten,
beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet, beslutar om inriktning av verksamhet och ekonomi för den kommande kongressperioden, antar eller förkastar förbunds-styrelsens förslag till beslut om slutbud och arbetsmarknads-konflikt, beslutar om medlemsavgiftens storlek samt väljer förbundsstyrelse, ordförande, vice ordförande, revisorer och valberedning.
* Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år, senast 31 maj. Ombuden kallas tre månader innan. Handlingar ska skickas till ombud och länsavdelningar senast fyra veckor före kongressen.
* Förbundsstyrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna kan kalla till extra kongress. Kallelse ska skickas till ombuden senast 14 dagar före extra kongress. När avtalsfrågor behandlas kan kallelse skickas med kortare varsel. Extra kongress får endast behandla ärenden för vilka den sammankallats.
* Kongressen består av 110 ombud och förbundsstyrelsens kongressvalda ledamöter. Ombud och förbundsstyrelsens
kongressvalda ledamöter har rösträtt. Personalrepresentanten i förbundsstyrelsen har yttrande- och förslagsrätt. De 110 mandaten fördelas mellan länsavdelningarna i proportion till antalet röstberättigade medlemmar. Till grund för
mandatfördelningen läggs det antal röstberättigade medlemmar som länsavdelningarna hade den 31 december året före ordinarie kongress.

Förbundsstyrelse
* Förbundsstyrelsen är verkställande organ mellan kongresserna.
* Förbundsstyrelsen består av ordförande, två vice ordförande samt så många ledamöter som kongressen bestämt. Om ordföranden avgår inträder en av de vice ordförandena enligt förbundsstyrelsens beslut tills ny ordförande valts av kongressen. Personalklubbens representant har närvaro-yttrande- och förslagsrätt.
* Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundets grundläggande värderingar, uppgift och kongressbeslut.
* Förbundsstyrelsen ansvarar för dialogen med medlemmarna samt formar och utvecklar nationella mötesplatser, som bildandet av föreningar för medlemmar med gemensamma intressen.
* Förbundsstyrelsen utser de personer som ska teckna firma för Vårdförbundet och ansvarar för förbundets förhandlings-verksamhet. Förbundsstyrelsen har rätt att ingå bindande kollektivavtal vad gäller förbundets centrala förhandlingar och
träffa övriga förhandlingsöverenskommelser. Förbundsstyrelsen beslutar om lokal arbetstagarorganisations rätt att sluta kollektivavtal. Efter beslut i kongressen träffar förbundsstyrelsen centrala avtal eller, om så erfordras, vidtar konfliktåtgärder.
* Förbundsstyrelsen ansvarar för att det finns lokal arbetstagar-organisation för medlemmar hos arbetsgivare vars verksamhet
är riksomfattande.
* Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets ekonomi samt skriver verksamhetsberättelse för närmast föregående år.

Förbundsråd
* Förbundsrådets syfte är att föra en dialog för att skapa och utveckla en gemensam vilja och strategi för Vårdförbundets uppgift.
* Förbundsrådet är rådgivande i centrala avtalsfrågor och deltar i hela processen vid utvecklingen av nya nationella avtal och
partsgemensamma dokument.
* Länsavdelningsordförandena och förbundsstyrelsen överenskommer om arbetsformer och sammansättning.

Valberedning
* Valberedningens uppdrag är att mellan kongresser/årsmöten/representantskap förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar.
* Kongressen väljer en valberedning bestående av det antal ledamöter som kongressen beslutat.
* Årsmötet/representantskapet väljer en valberedning bestående av det antal ledamöter som årsmötet/representant-skapet beslutat.
* Inför val som ska förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari.
* Inför val som ska förrättas av årsmötet/representantskapet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den tid årsmötet/representantskapet har beslutat.

KONFLIKTFOND
* Konfliktfondens ändamål är att trygga genomförandet av en arbetsmarknadskonflikt. Konfliktfondens medel kan användas
i anslutning till en konflikt efter beslut av kongressen. Sådant beslut ska fattas med minst 2/3 majoritet.
* Kongressen beslutar om konfliktfondens storlek. Konfliktfonden bildas av medlemsavgifterna till den del kongressen bestämmer samt av denna beslutade extra utdebiteringar.
* Medlem är berättigad till ersättning ur konfliktfonden om medlemskap beviljats senast dagen innan en konflikt bryter ut.

REVISION
* På kongressen/årsmötet/representantskapet väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Auktoriserad revisor utses av kongressen. Revisor har rätt att med yttrande och förslagsrätt närvara vid kongressen/årsmötet/representantskapet.
* Förbundets redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.
* Länsavdelningens räkenskaper ska vara avslutade den 31 december och senast 1 mars överlämnas till förbundet.
* Förbundets räkenskaper avslutas den 31 december och överlämnas tillsammans med verksamhetsberättelsen senast den 1 april till de av kongressen valda revisorerna.

TOLKNING, TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV STADGARNA
* Om det uppkommer frågor om hur dessa stadgar eller om hur andra av kongressen fattade beslut ska tolkas eller tillämpas, ska förbundsstyrelsen avgöra frågan. Länsavdelning kan överklaga sådant avgörande hos kongressen.
* Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie eller för stadgeändring särskilt sammankallad kongress. Beslutet ska fattas med minst ¾ majoritet.
* Stadgeändring kan också beslutas på två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie. Minst fyra månader ska skilja kongresserna åt, och den senare kongressen ska fatta beslutet med minst 2/3 majoritet.

UPPLÖSNING
* Beslut om upplösning av länsavdelning fattas av kongressen. Länsavdelningens tillgångar tillfaller förbundet.
* Beslut om upplösning av förbundet fattas vid två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie. Minst fyra månader ska skilja kongresserna åt, och den senare ska fatta beslutet med minst 2/3 majoritet.
* Kongressen ska fatta beslut om vad som ska ske med förbundets tillgångar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida