God självkänsla kan vara ett skydd

Forskare har funnit ett samband mellan tydliga symtom på adhd och låg självkänsla. Om den låga självkänslan är ett resultat av symtomen vet man däremot inte.?

Tvillingstudier Sjukskötersk­an Tobias Edboms doktorsavhandling omfattar 2 224 barn och ungdomar. Ett antal hade symtom på adhd, men forskarna visste inte något om funktionsnedsättningar och diagnos. Analyserna har gjorts på tvillingar där den ena hade klara symtom, men inte den andra. Första mätningen gjordes när barnen var 8 år och den andra när de var 14.?

— Vi såg att de barn som vid första mätningen hade tydliga symtom på adhd också var de som hade låg självkänsla när vi mätte den fem år senare. Om självkänslan har varit låg hela tiden eller om symtomen har orsakat den kan vi däremot inte avgöra, säger Tobias Edbom.??

I avhandlingen för han ett resonemang om vad som kan vara hönan eller ägget. Adhd är en diagnos som innebär hög samsjuklighet med andra funktionsnedsättningar, men också med ångest och depression. Att det sker en växelverkan mellan exempelvis depression och låg självkänsla är troligt.??

Självkänslan har mätts genom ett självvärderingstest med 72 frågor uppdelade inom fem olika områden: fysiska egenskaper, färdigheter och talanger, psykiskt välmående, relationer till familjen och relationer till andra. Svaren visade att den dåliga självkänslan framför allt gällde färdigheter och prestationer i skolan. ?

— Jag ser våra resultat som en uppmaning till skolan och vården att jobba mycket med barnens självkänsla. Se inte bara diagnosen utan hela människan. En god självkänsla kan vara ett skydd mot funktionsnedsättningar, säger Tobias Edbom.

Lästips:

Edbom T. Self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder: A longitudinal study from childhood to adulthood. Doktorsavhandling, Karolinska institutet 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida