Författare Leif Svanström
Titel En introduktion till folkhälsovetenskap
133 sidor 
Förlag Studentlitteratur 2002
Cirkapris 248 kronor
ISBN 91-44-02362-6

Arbete med folkhälsa har bedrivits i århundraden. I Sverige har ett systematiskt arbete pågått sedan 30-talet och i slutet av 70-talet myntade Världshälsoorganisationen, WHO, uttrycket »hälsa för alla«. Trots det råder ingen jämlikhet när det gäller hälsa. Skillnaderna är stora mellan olika grupper i samhället, men kanske allra störst mellan de människor som av olika skäl är utstötta och utslagna och de som inte är det. Författaren, som är professor i socialmedicin, redogör för de teser som styr synen på vad som påverkar folkhälsa. En tes är den etiologiska (om det råder orsakssamband och hur det i så fall ser ut), exempelvis att sociala förhållanden påverkar folkhälsan. Den andra tesen han lyfter fram är värderingsmässig (innehåller vad människan tycker om det) – är det exempelvis orättvist eller oetiskt? Han påpekar att den som arbetar med folkhälsoarbete i en politiskt styrd organisation, där värderingarna varierar beroende på vilka som styr, måste förlita sig på sina grundkunskaper om vad som faktiskt orsakar ohälsa.

Boken är tänkt att ge en introduktion i folkhälsovetenskap för den som studerar ämnet på grundnivå, men kan också läsas av andra. Den ger en god bild av området. Begrepp som exempelvis skillnaden mellan hälsa och folkhälsa reds ut och strategier för hur folkhälsoarbete kan bedrivas beskrivs.