Vad är den vanligaste orsaken till självmord?
— Nästan alla som tar sitt liv lider av depression, som inte alltid är diagnostiserad och som kan vara en konsekvens av andra sjukdomar, till exempel psykos eller cancer. Det är vanligt att de symtom som depressionen medför missförstås både av den som insjuknat, närstående och vårdpersonal. Psykiatrisk diagnostik baseras på det patienten berättar. Om den som är sjuk saknar förmåga eller vilja att uttrycka sitt lidande finns risken att hen antingen döljer sina besvär eller söker vård för något annat — som ryggsmärta eller trötthet.

Hur är bemötandet inom vården?
— Det behövs ett kunskapslyft om bemötande och samtalsmetoder. Glädjande nog finns ett stort intresse av att lära sig mer. När bemötandet inte blir bra beror det ofta på okunskap och bristande erfarenhet.
— Många tänker att psykiskt sjuka har andra behov än de som drabbas av annan ohälsa, eller att tillståndet kan förvärras om man kommer för nära eller frågar fel saker. Så är det inte. Små omsorger och närheten till en människa som verkligen bryr sig kan till och med göra att tankar på självmord sjunker undan.

Har självmord blivit vanligare i Sverige?
— De har blivit färre, men sjunker inte i den takt vi önskar. Bland unga finns oroande tendenser till att både självmordsförsök och självmord ökar. Andra grupper med en ökad sårbarhet är hbtq-personer, äldre ensamma män, asylsökande. Vårt samhälle skapar psykiskt lidande genom högt ställda krav på flexibilitet, problemlösning, anpassningsförmåga och prestation som alla inte kan leva upp till.