Det är Socialstyrelsen som har gjort jämförelsen med hjälp av enkäter till de 74 akutmottagningar som för närvarande finns vid sjukhusen i Sverige.

Inte under två  timmar

Totalt svarade 66 mottagningar. Av dessa har 49 lämnat uppgifter om den genomsnittliga besökstiden för patienterna. Kortast genomsnittlig vistelsetid var 2 timmar och 16 minuter. Den längsta var 4 timmar och 36 minuter. Medelvärdet för samtliga kliniker var 2 timmar och 53 minuter för ett besök på akuten.

Tiden det tog för patienterna att få träffa en läkare var i genomsnitt en timme och 17 minuter. Men variationerna mellan akutmottagningarna var stora, från 29 minuter vid en mottagning till 3 timmar på den mottagning som hade längst genomsnittlig tid.

Läkarbemanningen stoppar

Så gott som samtliga landsting anser att läkarbemanningen och joursystemet är en av orsakerna till att väntetiderna blir långa. Andra orsaker som anges är att många med mindre allvarliga vårdbehov söker sig till akuten i stället för att vända sig till primärvården och att det saknas vårdplatser på sjukhusen.

– Målsättningen med vårt arbete är att väntetiderna ska minska genom att vi får en samlad bild och ökade kunskaper. Men vi har också sett i internationella studier att fler kvalitetsindikatorer än kortare väntetider behövs för att värna patientsäkerheten inom akutsjukvården, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Hanning.

Gamla väntar längst

Som exempel tar hon att många akutmottagningar i dag samverkar med hemsjukvården för att snabbare ta hand om multisjuka äldre patienter. Studier har visat att ju äldre en patient är desto längre tid vistas hon eller han på akutmottagningen.