Under dagtid leder enhetschefer arbetet på en röntgenavdelning. De samordnar personalresurserna, styr över patientflödena och ansvarar för säkerheten. Men under jourtjänstgöring är det en uppgift som vilar på röntgensjuksköterskorna själva.

I Lena Ritzman och Anneli Sundbergs kandidatuppsats fick röntgensjuksköterskor vid de fyra största klinikerna i Region Skåne svara på hur de uppfattar sig själva i rollen som arbetsledare under jourtjänstgöring.

Arbetsbeskrivning saknas

Resultatet visar att:

  • 57,5 procent anser att arbetsledning ingår som en del av röntgensjuksköterskornas arbetsuppgifter under jourtid.
  • Drygt  60 procent menar att de inte ansvarar för samordning och personalplacering inom arbetslaget under jourtid men att de ansvarar för att arbetet och patientflödet utförs på ett effektivt sätt.
  • Cirka 60 procent vet inte vad som ingår i de arbetsledande uppgifterna då det saknas en arbetsbeskrivning.
  • Fler än 65 procent uppger att de behöver mer utbildning i arbetsledning.

Lena Ritzman tillägger att 30 procent av de svarande inte visste på förhand vem som skulle agera arbetsledare under jourtid.

– När det inte finns en arbetsbeskrivning är det svårt att veta vilka uppgifter som ingår i funktionen och vem som ska ta ansvaret, säger hon.

Kollektivt ledarskap

Trots att en majoritet anser sig ha ansvaret för patientsäkerheten är det bara ett fåtal som menar att de ska rapportera avvikelser. Det beror på att de flesta i första hand identifierar sig som en i arbetslaget, snarare än som arbetsledare.

En av de som svarat på enkäten säger att "vi i mitt jourlag har ingen ledande arbetsledare utan vi har lika mycket ansvar". Det är alltså ett kollektivt ledarskap som råder under jourtjänstgöring.

– Det kan vara bra på många sätt, men vid en svår situation innebär det en allvarlig risk. Det kan bli så att alla förväntar sig att någon annan ska ta ansvar. Det är inte bra för patientsäkerheten, säger Anneli Sundberg.

Hon och Lena Ritzman tror att problemet kan bero på att röntgensjuksköterskorna inte är förberedda på ledarskapet eftersom det inte funnits med i deras grundutbildning. Samtidigt har det under en lång tid funnits en kultur att röntgensjuksköterskor i första hand ska ta bilder, inte ansvara för ledarskapet.

Ökad kunskap på väg

I den senaste kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor, som antogs på förra årets röntgenvecka, finns det en tydligare beskrivning av den arbetsledande funktionen.

– Lunds universitet har dessutom en ny läroplan för röntgensjuksköterskor som innehåller en kurs i ledarskap och pedagogik. Så det är på väg åt rätt håll, men frågan behöver lyftas för diskussion, säger Lena Ritzman.