Nu har Socialstyrelsens styrelse klubbat igenom den nya läkemedelsföreskriften. I den tar myndigheten bort det tidigare förbudet att delegera hantering av läkemedel i slutenvården. Nu får sjuksköterskor, läkare och tandläkare delegera iordningställande och administrering av läkemedel till exempelvis undersköterskor även på sjukhus.

När förslaget kom i våras väckte det starka reaktioner bland sjuksköterskor, som uttryckte oro för patientsäkerheten, när personal med lägre kompetens skulle få börja blanda och ge läkemedel.

Skarpa invändningar

Under remissrundan kom skarpa invändningar från både Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening mot delegeringsdelen i förslaget. Även andra remissinstanser, som en del kommuner och landsting, ifrågasatte hur patientsäkerheten skulle kunna garanteras.

Därför har Socialstyrelsen delvis backat och ställer i den omarbetade föreskriften en rad krav som ska vara uppfyllda för att delegering ska få ske.

  • Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med god och säker vård att delegera.
  • Delegeringen ska alltid ske utifrån patientens behov och får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten.
  • För den som delegerar ska det vara tydligt när och hur delegering får ske och samma sak för den som tar emot en delegering.
  • Den som hanterar läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om läkemedel och risker. Kompetenskrav varierar i olika verksamheter.

– Tack vare de kloka synpunkter vi fått in har vi nu en förreskrift som är tydligare och skarpare än den vi gick ut med i våras, säger Charlotta George, som är sakkunnig i patientsäkerhet och chief nurse officer på Socialstyrelsen.

Fortsatt oro för säkerhet

Vårdförbundet känner dock fortsatt oro för ökad risk för patientskador när läkemedel får delegeras även i akutsjukvården.

– Läkemedelshanteringen är en av de största riskerna för vårdskador redan nu. Det finns en risk att man i slutenvården försöker lösa bristen på sjuksköterskor med att kringgå kraven i den nya läkemedelsföreskriften. Säkerheten är inte densamma utan lika hög utbildning. Vi minns exempelvis den olyckliga händelsen då en undersköterska kopplade sondnäringen till den centrala venkatetern, säger Sineva Riberio, Vårdförbundets ordförande.

I hemsjukvården har delegering varit tillåtet länge. Trots att regelverket säger att det bara ska ske i undantagsfall är det systematiserat i många kommuner och Vårdförbundets medlemmar uttrycker att de inte längre är anställningsbara om de säger nej.

Sineva Ribeiro hoppas att utvecklingen inte går i den riktningen i akutsjukvården.

Har kunnat påverka

Hon är positiv till att Vårdförbundet kunnat få igenom tydliga villkor för delegering.

– På det sättet har vi kunnat påverka. Vi har försökt säkra upp den nya föreskriften. Men vi måste fortsätta följa utvecklingen och vara en nagel i ögat på vårdgivarna så att de efterlever kraven.

Hon tror också att den nya föreskriftens krav vid delegering kommer innebära en rejäl skärpning i hemsjukvården.

– Arbetsgivarna måste nu dokumentera och tydliggöra kunskapen hos den som får delegering och sedan följa upp. Det kommer att bli ett stort arbete.

Med den nya föreskriften blir det också tillåtet att läkare delegerar direkt till undersköterskor.

– Då måste de verkligen ta ansvar för hela förloppet sköts korrekt, hämta läkemedlet, iordningsställa det och administrera på ett säkert sätt. Våra medlemmar ska inte ta ansvar för andras delegeringar. För mig ökar det risken när dörren till läkemedelsrummet nu plötsligt öppnas för fler.