Idag sker etikprövningarna inom sex regionala etikprövningsnämnder. Dem vill regeringen nu ersätta med en helt ny myndighet. Enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet är syftet att ansökningarna ska hanteras på ett mer effektivt och enhetligt sätt.

– Vår översyn av den nuvarande organisationen visade att mycket i dagens system fungerar bra, men också att nämnderna har svårt att utveckla och effektivisera verksamheten. De har inte heller haft förutsättningar att skapa en helt enhetlig tillämpning av regelverket över landet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Etikprövningarna ska även i fortsättningen ske på flera platser i landet. Regeringen bedömer att ärendena bör fördelas slumpmässigt mellan de avdelningar som ligger utanför regionen där forskningen ska bedrivas.

Den nya myndigheten ska börja sin verksamhet 1 januari 2019.