Som Vårdfokus tidigare berättat upptäckte personalen på enheten för klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska universitetslaboratoriet i Solna att ett dataprogram som användes i samband med det så kallade Stockholm-3-testet (se faktaruta) inte hade uppdaterats som det skulle.

Resultatet blev att 1 000 prover analyserades med en felaktig beräkning av biomarkörkoncentrationen, vilket gjorde att analyssvaren blev felaktiga.

Slutsvaret för majoriteten av patienterna påverkades inte. Men tre män fick felaktigt veta att risken för att de hade prostatacancer var hög. Omvänt fick 28 patienter som hade en förhöjd risk falskt negativa besked om att risken för dem var normal eller låg. Deras cancerutredningar försenades upp till tre månader.

Efter att ha granskat händelsen som ett lex Maria-ärende anser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att vårdgivaren har uppfyllt sin skyldighet att utreda det som skett. Myndigheten konstaterar att vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande ska inträffa igen. Ivo har avslutat ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.