5 frågor. ”Äldrevården kan bli både bättre och billigare”

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, har tagit fram ett tiopunktsprogram för en bättre och faktiskt billigare äldrevård.?

Vilken är den viktigaste´frågan att ta itu med??

— Att organisera om vården av äldre. Dagens sjukvård är organiserad efter läkarnas och inte efter patienternas behov. Den är indelad efter medicinska specialiteter vilket inte alls passar äldre med många sjukdomar. De har många samtidiga problem och behöver ett helt team av kompetenta människor som har fokus på gamla människor.?

— Genom att lägga in de äldre på en geriatrisk klinik som slussar patienterna till specialistvården, hämtar tillbaka dem igen och sedan ansvarar för hela efterbehandlingen, kan vi både förbättra effekten på ingreppet och minska en stor mängd av komplikationerna.?

Vad vinner patienterna på det? ?

— Vi har bland annat visat att om man i stället för att lägga patienter med höftledsfraktur på ortopeden lägger dem på geriatriken och låter ortopedläkaren bara sköta operationen så får man mindre av trycksår, fallolyckor, nya frakturer, färre reoperationer samt mindre undernäring. Dessutom minskar infektioner, vårdtiden kortas med tio dagar och ett år senare kan tre gånger fler gå självständigt.?

Och vad vinner vårdgivarna??

— Om vi hanterar våra gamla på det här sättet skulle vi kunna reducera vårdkostnaderna med 30 procent för den grupp som i dag utgör den största andelen av akutsjukvårdens patienter. Då får vi rätt många miljarder över. Det gäller också i den kommunala äldrevården.?

Hur kan läkemedelsbehandlingen för äldre förbättras??

— En mycket stor del av läkemedelsbehandlingen av äldre är behandling av symtom. Och man tar inte reda på vad symtomen beror på. Man ger äldre värktabletter utan att fråga sig varför de har ont, sömntabletter utan att fråga sig varför de inte sover och så vidare. I stället måste man naturligtvis ta reda på och behandla orsaken. ?

— Med en bättre kvalitet i läkemedelsbehandlingen skulle vi kunna halvera kostnaderna av läkemedelsbiverkningar. Där har vi 6—7 miljarder till som skulle kunna gå till annat.?

Hur har det kunnat bli så här och vad kan man göra åt det??

— Det finns en extrem kunskapsbrist om åldrandet i vården. De flesta läkare som jobbar inom akutsjukvården har ingen kunskap om gerontologi, det normala åldrandet, och väldigt få av personalen i övrigt. Om man inte vet att äldre har annorlunda symtom vid sjukdom så fattar man inte att patientens blindtarmsinflammation yttrar sig som mardrömmar, eller att patientens ögondroppar är orsaken till att de är deprimerade eller att de får hallucinationer. Av de patienter jag har får varannan psykiska biverkningar av sina ögondroppar, i Fass står det en på tusen. Det är därför läkemedel måste studeras på patienter över 80 år. ?

— Lösningen heter utbildning. Det kommer att krävas en enorm insats, men utbildning kommer att fungera, det har vi visat tidigare.

10 punkter för äldrevård

  1. Öka kunskapen om åldrandet hos vårdpersonalen.
  2. Organisera om sjukvården, bort från stuprör fram med team.
  3. Läkemedelsbehandla inte symtom, ta reda på vad de beror på och behandla orsaken.
  4. Läkemedel måste testas på patienter över 80 år.
  5. Den läkare som sätter in en behandling måste också utvärdera effekt och biverkningar.
  6. Etiska överväganden bör föregå utredning och behandling av svårt sjuka.
  7. Förändra systemet med två huvudmän.
  8. Ta fram nationella riktlinjer för hur man ska behandla personer över 80 år.
  9. Prevention av fallolyckor, benskörhet, depression, urinvägs-infektion, undernäring och läkemedelsbiverkningar.
  10. Mer forskning om äldre.?


(Yngve Gustafsons tiopunktsprogram.)

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida