Äldres valfrihet finns bara på papperet

Platsbristen inom äldreomsorgen gör att de äldres rätt att själva välja inte fungerar i praktiken, visar ny avhandling.

25 april 2014

– Det är alarmerande att vi talar om självbestämmande när det faktiskt är omöjligt i verkligheten, säger Maria Söderberg.

I dag lägger hon fram en avhandling i socialt arbete vid Lunds universitet som visar att det är begränsade resurser som avgör när en äldre människa ansöker om plats på särskilt boende.

Möte med biståndshandläggare

Maria Söderberg har intervjuat äldre som ansökt om plats på särskilt boende, deras anhöriga och biståndshandläggare i en mellanstor kommun i södra Sverige.

Enligt lagen är det den äldres självständighet och självbestämmande som ska stå i centrum. Men när den äldre och de anhöriga möter biståndshandläggaren för att diskutera en flytt till särskilt boende så har handläggaren ofta redan en klar uppfattning om ifall en flytt kan bli aktuell och samtalet går ut på att få sökande och delvis även anhöriga att acceptera detta.

– Man talar mycket om idealet att kunna klara sig själv i det egna boendet trots att det i praktiken handlar om ekonomi och befintligt utbud av äldreboenden, säger Maria Söderberg.

Borde lära av sjuksköterskorna

Eftersom det i dag i princip bara finns plats för dem som är i akut behov av omvårdnad så gäller det för handläggarna att skjuta på flytten till äldreboendet in i det längsta.

Maria Söderberg anser att biståndshandläggarnas uppdrag är nästan omöjligt. Samtidigt som de ska se till att myndigheten utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt måste de vara mycket restriktiva med vilka som får de alldeles för få platserna.

Ett problem, menar hon, kan vara att biståndshandläggarna är en relativt ny yrkeskår. Maria Söderberg efterlyser mer av de strategier och den kåranda som sjuksköterskorna har uppvisat i samband med nedskärningar inom vården.

Platsbristen måste diskuteras

Det är ett stort problem att platsbristen inom äldreomsorgen inte får den dignitet som den borde ha på den politiska dagordningen, anser Maria Söderberg.

– Det behövs mer diskussion om hur välfärden ska se ut och då gynnas ingen av att platsbristen göms bakom en retorik om äldre personers självständighet och självbestämmande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida