Färre äldre till akuten när kompetensen är hög på äldreboendet

Färre äldre till akuten när kompetensen är hög på äldreboendet
Marie Kirsebom disputerade på sin avhandling i fredags.

Specialistutbildade sjuksköterskor och indviduella planer för hur de äldre ska vårdas vid försämringar minskar behovet av sjukhusvård.

22 september 2015

Det visar studier som genomförts av sjuksköterskan och doktoranden Marie Kirsebom vid Uppsala universitet.

I sin avhandling försöker hon visa vilka faktorer som kan förklara varför vissa äldreboenden i högre grad än andra skickar sina patienter till akuten, ibland i onödan och ibland tvärt emot den äldres och de närståendes egna önskemål.

För att få svar på sina frågor har hon dels intervjuat husläkare och sjuksköterskor, dels granskat de nära 600 remitteringar till akuten som äldreboendena i Uppsala kommun skrev under en niomånadersperiod.

Medicinsk planering viktig

Vad hon bland annat funnit är att en plan för hur den äldre ska vårdas vid försämring av hälsotillståndet tycks leda till färre akutremisser.

Planen ingår i den individuella medicinska vårdplanering som görs tillsammans med den äldre och dennes närstående. På äldreboenden där det är mindre vanligt med medicinska vårdplaneringar är andelen akutremisser högre.

Marie Kirseboms studier visar att på äldreboenden där sjuksköterskorna är specialistutbildade och har lång erfarenhet av äldrevård skickas också färre patienter till akuten. Det görs helt enkelt fler vårdplaneringar på dessa enheter.

Fler till akuten från privata äldreboenden

En annan sak som kom fram är att äldreboenden som drivs av privata vinstdrivande företag i högre utsträckning skickar patienterna till akuten, jämfört med kommunala och privata men icke vinstdrivande bolag.

– Vad det beror kan jag bara spekulera kring. Men det jag såg var att på dessa boenden var andelen specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet färre, vilket i sin tur ledde till att det inte upprättades medicinska vårdplaner i samma utsträckning som på de andra boendena, säger Marie Kirsebom.

Kan inte läsa varandras journaler

Otillräcklig bemanning, stor omsättning på sjuksköterskor, brist på medicinteknisk utrustning och it-system som inte tillåter sjuksköterskor och läkare att läsa varandras journalanteckningar är andra faktorer som leder till försämrad patientsäkerhet.

Om äldreboendena i högre grad upprättade medicinska vårdplaner och samtidigt ökade sjuksköterskebemanningen, helst då med specialistutbildade sjuksköterskor, skulle troligen fler patienter slippa att bli körda till akuten i onödan, tror Marie Kirsebom.

Ett ökat användande av modern medicinteknisk utrustning samt möjligheten för sjuksköterskor och läkare att läsa varandras journaler tror hon skulle leda till att vården av de äldre förbättrades ytterligare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida