Sjuksköterskor mer kritiska till äldrevården än vårdbiträden

Sjuksköterskor mer kritiska till äldrevården än vårdbiträden
I sina studier har Ingrid From också funnit att de gamla uppskattar ömsesidighet i relationen med sina vårdare.

Vårdbiträden och undersköterskor i äldrevård bedömer vårdkvaliteten högre än sjuksköterskorna gör. Det visar studier i Dalarna. Sjuksköterskorna anser också att de behöver mer utbildning och högre kompetens för sitt arbete i äldrevården.

30 december 2011

Äldresjuksköterskan Ingrid From har i sitt avhandlingsarbete bland annat undersökt hur de som arbetar inom äldrevården uppfattar kvaliteten och funnit att bilderna skiljer sig åt mellan vårdbiträden och undersköterskor å den ena sidan och sjuksköterskor å den andra.

Vårdbiträden och undersköterskor bedömer vårdkvaliteten som högre än sjuksköterskor gör.

Sjuksköterskor har mer distans

En förklaring till skillnaden kan vara att vårdbiträden och undersköterskor deltar i den nära vården av de äldre i större utsträckning och att de bedömer kvaliteten i sitt eget arbete. Sjuksköterskorna har däremot stora ansvarsområden och är därmed inte nära de gamla hela tiden.

– Sjuksköterskorna kan ha mer distans till vården och de äldre, och göra en mer objektiv bedömning. Men att de är mer kritiska kan också ha sin grund i att de har mer kompetens; ju mer man kan desto mer uppmärksam blir man på de brister som finns och även på hur mycket mer man behöver kunna, säger Ingrid From.

Få är specialistutbildade 

Sjuksköterskorna känner sig mindre förberedda på sitt arbete än vårdbiträden och undersköterskor. I konsekvens med det anser sjuksköterskorna i högre grad än de andra grupperna att de behöver mer utbildning och högre kompetens.

Tidigare studier visar också att få av dem är specialistutbildade inom äldrevård och att de inte tycker att de får det stöd de skulle behöva av arbetsgivaren för att skaffa sig den kompetensen.

Ingrid From har även intervjuat äldre människor, hemma och på boenden, och funnit att de önskar en god vård, anpassad till deras behov och som gör att de upplever hälsa.  Att känna sig trygg och ha lugn och ro är av stor betydelse för deras välbefinnande.

Alla sjuksköterskor samt tio procent av alla vårdbiträden och undersköterskor som arbetar i äldrevård i Dalarna, totalt 757 personer, fick frågan om de ville delta i studien. 431 tackade ja. Sammanlagt 19 äldre personer deltog i intervjuerna.

Ingrid From lägger fram sin avhandling Health and quality of care from the older people’s and formal caregivers perspective den 20 januari 2012 vid Karlstads universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida