Barnmorska ersätts för sin utmattningsdepression

En barnmorska får livränta retroaktivt sedan 2005. Kammarrätten gick emot försäkringskassan och ansåg att hon under lång tid hade skadats av sitt arbete.

Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter hade barnmorskan arbetat som avdelningsföreståndare eller vårdenhetschef i elva år. Det sista året hade hon på ledningens uppdrag organiserat om flera avdelningar, delvis mot personalens vilja.

Tidsramarna var stramt satta, hon kände inget stöd från sina chefer och fick ingen handledning. 1997 fick hon diagnosen psykisk överansträngning/utbrändhet, som också godkändes som arbetsskada.

Hon sjukskrevs till feb­ruari 2005 då hon fick sjukpension för utmattningsdepression, hypertoni och hyperlipidemi. Hon ansökte om arbetsskadelivränta men försäkringskassan avslog hennes begäran. Försäkringskassans förtroendeläkare ansåg att andra sjukdomar och familjeförhållandena också hade påverkat och lett till hennes skada.

Barnmorskan överklagade till länsrätten som höll med försäkringskassan om att sjukskrivningen hade varat för länge för att ha med den många år tidigare godkända arbetsskadan att göra.

Men kammarrätten i Göteborg ger barnmorskan rätt. Hon var utsatt för skadlig inverkan på arbetet under en lång tid. Hennes besvär och diagnos har inte förändrats sedan de först beskrevs och det finns inga andra faktorer som talar emot ett samband, skriver kammarrätten i sin dom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida