Bemanningspolitik på Sahlgrenska får hård kritik

Personalflykt, sänkt kvalitet på vården och stora svårigheter att nyanställa sjuksköterskor. Det befarar Vårdförbundet bli resultatet om sjukhusledningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset driver igenom sina beslut om framtida bemanning.

På grund av ett stort underskott i budgeten presenterade sjukhusledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i höstas plan ”11-1”. På alla arbetsplatser som har elva medarbetare eller mer ska en tjänst tas bort.

Ovanpå detta fick i december i fjol samtliga områdeschefer i uppdrag av sjukhusdirektören att förändra antalet vårdplatser på vårdavdelningarna inom somatisk vård till lägst 28-30, med undantag av anestesi, operation och intensivvård. Bemanningen på de internmedicinska avdelningarna ska bestå av 41,5 årsarbetare, vilket enligt Vårdförbundet är på tok för lite.

? Personalen kommer att få återgå till att arbeta varannan helg eller så får de förlita sig på timanställda. Dessutom kommer andelen deltidstjänster att öka kraftigt, vilket strider mot Regionens beslut om att ha så få deltidsanställa som möjligt, säger Marita Tenggren, ordförande i Vårdförbundets klubb 11 på Sahlgrenska.

I beslutet sägs också att det på varje avdelning i princip bör finnas lika många undersköterskor som sjuksköterskor.

Kompetensen minskar

Ola Sjöholm i Västra Götalands avdelningsstyrelse är övertygad om att vårdkvaliteten kommer att förändras drastiskt. Själv arbetar han på en kirurgavdelning där 80 procent är sjuksköterskor.

? Genom att ersätta dem med undersköterskor minskar kompetensen. Det kommer att gå ut över våra medlemmars arbetsmiljö. Den psykosociala stressen ökar samtidigt som patienterna får sämre vård.

Översynen av bemanningen på de internmedicinska avdelningarna på sjukhuset har gjorts av konsultföretaget Ledningsbolaget. Trots att Sahlgrenska är ett specialistsjukhus har en jämförelse gjorts med vårdavdelningar på sjukhusen i Gävle och Västerås, vilket mött kraftig kritik.

När uppdraget väl var slutfört tillsattes en arbetsgrupp med representanter från såväl arbetsgivarsidan som fackföreningarna. Ganska snart konstaterade arbetsgruppen att den grundbemanning som hade föreslagits av Ledningsbolaget inte var genomförbar om personalen skulle få vettiga scheman.

Eget schemaförslag

Trots uppmaningar om att lämna ett schemaförslag kunde arbetsgivaren inte presentera ett sådant, enligt Marita Tenggren. Vårdförbundet tog därför fram ett eget grundschema som arbetsgruppen ställde sig bakom. Det lämnades till sjukhusledningen. Istället för en bemanning med 41,5 årsarbetare föreslog arbetsgruppen 45,5 årsarbetare.

Själv undrar Marita Tenggren vad hon över huvud taget hade att göra i arbetsgruppen, eftersom sjukhusledningen ändå beslutade i enlighet med Ledningsbolagets förslag.

Besluten har ännu inte verkställts.

? Än tror jag inte att våra medlemmar har insett vidden av de här besluten. Men i takt med att de märker hur arbetsbördan ökar riskerar vi att personal säger upp sig. Att få ersättare kan bli svårt eftersom en stor del av de nya tjänsterna kommer att vara på deltid.

Fler deltidsanställda

Före detta personalchefen Leif Axelsson leder genomförandet av bemanningsprojektet. Han håller med om att en av konsekvenserna kan bli fler deltidsanställda.

? Men om det här är den bemanning som behövs utifrån vårdbehovet kan vi inte ta ett beslut om att vi ska ha enbart heltider och samtidigt ta på oss den kostnaden. Dessutom vet vi att det finns ett stort antal personer som vill arbeta deltid. Men vårt huvudmål är att de som vill arbeta heltid ska få göra det, säger han.

Leif Axelsson håller däremot inte med om att beslutet kommer att innebära mer helgtjänstgöring.

? Liksom i dag kommer de flesta att arbeta två helger av fem. Det har ju varit utgångspunkten i de beräkningar som har gjorts, säger han med reservation för att han inte själv har gjort beräkningarna och att beslutet togs innan han själv fick uppdraget att leda projektet.

På frågan varför hälften av personalen ska bestå av undersköterskor har han inget svar.

? Beslutet kom som sagt innan jag började som projektledare och just denna fråga har inte varit en stor fråga vid de möten som jag varit med på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida