Certifierat god arbetsgivare

Vad får sjuksköterskor att lockas till ett jobb? Det funderade det amerikanska sjuksköterskeförbundet på och skapade ett system med certifikat för goda arbetsplatser.

2 mars 2011

Amerikanska sjukhus hade under 1960-talet svårt att rekrytera sjukskö­terskor. Men vissa stack ut och hade personal som ville stanna, upptäckte det amerikanska sjuksköterskeförbundet, ANA. En utredning visade skillnaden: de hade fler sjuksköterskor per patient, tillät en självständigare yrkesroll och erbjöd mer vidareutbildning. Det blev starten på ANA:s certifiering av goda arbetsgivare, en rätt att kalla sig Magnet hospital. ?

Certifikaten utvecklades på 1990-talet och bygger på att poäng delas ut beroende på hur väl arbetsgivaren uppfyller vissa givna kriterier. Några sjukhusdirektörer förstod snabbt att de måste satsa på just de faktorerna för att kunna dra till sig de bästa sjuksköterskorna. Snart kunde sjukhus med bra poäng officiellt skylta med sin status som magnetsjukhus. Systemet har i viss mån spridit sig till andra länder, men certifieringsprocessen görs om vart fjärde år och utanför USA har det hittills inte varit så vanligt att sjukhus behåller sitt certifikat i flera perioder. Sett till våra grannländer är det ännu bara i Norge som sjuk­sköterskeförbundet, Norsk Sykepleieforbund, driver frågan om certifiering.??

Hur fungerar då ett sådant sjukhus? Norska sjuksköterskeförbundets tidning, Sykepleien, åkte till Stanford-sjukhuset i San Fransisco och mötte chefssjuksköterskan Nancy Lee. Hon jobbar sida vid sida med sjukhusdirek­tören och chefsöverläkaren och kan berätta om ett tydligt kvalitetstänkande och hur omvårdnaden har en klart definierad och erkänd roll på sjukhuset: ?

 — Jag är med i alla viktiga processer och på alla viktiga möten på sjukhuset, även när styrelsen har sina sammanträden, säger Nancy Lee.?

Hon vippar lite otåligt på kontorsstolen, hennes tid är dyrbar. Sjuksköterskorna har en avgörande betydelse för att förbättra patientsäkerheten, få ner antalet felbehandlingar och öka patientnöjdheten. Den självständiga rollen i teamarbetet med läkare och andra yrkesgrupper är Nancy Lees hjärtefråga. Men hon anser att sjuksköterskorna måste tränas i att lita på sina observationer och sin yrkeskunskap när det gäller patientens sjukdomsbild. Samtidigt måste de utveckla sin kommunikation både med patienterna och de anhöriga. ??

— För 30 år sedan var det inte mycket i utbildningen som lärde sjukskötersk­orna hur viktigt det är att patienten känner sig trygg och väl behandlad under sjukdomsprocessen. Men nu vet vi genom forskning att det kan vara helt avgörande. Därför är våra förhållningssätt något av det viktigaste vi jobbar med här på sjukhuset. ?

För det har Stanford egna servicecoacher som observerar de anställda i det dagliga arbetet. De gör analyser och kommer med råd. ?

— Kanske Lisa inte ska hänga över sängen med alla sina papper och tala ner till patienten? Utan i stället ta med patienten till ett annat rum där de kan sitta och samtala vid ett bord. Sådana saker kan vara viktigare än vi tror, säger Nancy Lee.??

I Kalifornien, där Stanfordsjukhuset ligger, finns en lag om vilken bemanningsgrad som krävs för sjuksköterskor på sjukhusen. En studie av den amerikanska omvårdnadsforskaren Linda Aiken har nyligen visat att sjukhusen i Kalifornien har lägre dödlighet än i stater som inte har lagstadgade bemanningsnormer, som i Pennsylvania och New Jersey. Eftersom Stanford är ett universitetssjukhus förekommer mycket forskning, inte minst om kvalitet. Forskningen, de ständiga utvärderingarna och kvalitetsmätningar tas till vara. ?

— Det ger oss möjlighet att löpande identifiera problemområden som vi måste arbeta med och då involvera varje enskild sjuksköterska, säger Nancy Lee.??

Av institutet US News & World Report kvalitetsrankas Stanford som nummer 15 av USA:s sjukhus. Ändå måste förbättringar göras för att få behålla statusen som magnetsjukhus, som de fick 2007. Det handlar om att utbildningsnivån måste höjas. I dag har 70 procent av sjuksköterskorna minst en kandidatexamen. Från 2013 måste sjukhuset kunna möta de nya kraven. ?

— Magnetstatus betyder att man egentligen aldrig är i mål. Att bli bättre är en kontinuerlig process som alla måste jobba med, säger Nancy Lee.

TEXT: Bart Tholens

Artikeln är bearbetad av Kicki Engström. Tidigare publicerad i den norska tidningen Sykepleien 8/2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida