Hälsan och patientsäkerheten i fara vid osunda arbetstider

Hälsan och patientsäkerheten i fara vid osunda arbetstider
De som själva valt att arbeta natt upplever inte lika stora hälsoproblem. Arkivbild: Colourbox

Forskningen kring hur skift- och nattarbete påverkar den egna hälsan och patientsäkerheten är spretig och oftast saknas objektiva mätvärden. Trots det står det helt klart att obekväma arbetstider kan vara direkt skadligt för såväl individen som vården.

19 oktober 2010

 Den slutsatsen kan man dra efter att ha läst Stressforskningsinstitutets rapport om arbetstider hälsa och säkerhet som i dag presenteras i Stockholm. Rapporten är beställd och samfinansierad av Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting.

I rapporten görs en samvägd bedömning av den forskning som gjorts på området, både nationellt och internationellt. Sammanställningen visar att skiftarbete där det ingår att också arbeta på natten kraftigt stör sömnen och vakenheten. Detta ökar i sin tur risken för olyckor.

Ökad risk för felbehandlingar

Den ökade tröttheten i samband med nattarbete och långa skift försämrar enligt rapporten patientsäkerheten och ökar risken för medicinska felbehandlingar.

Hur arbetstiderna påverkar den egna hälsan är svårare att uttala sig om. Relativt få studier har studerat sambandet mellan skift- och nattarbete och rena sjukdomsdiagnoser. En majoritet av de få studier som har gjorts visar dock att risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar. Det finns också ett antal undersökningar som visar att risken för magsår ökar vid skiftarbete där nattjänstgöring ingår.

Självvalt är bäst

Stora individuella skillnader förekommer. Och det är tydligt att de som själva väljer att arbeta på vissa tider inte upplever problem med störd sömn och trötthet lika allvarligt som de medarbetare som känner sig tvingade in i ett roterande schema eller nattjänstgöring.

En hög grad av inflytande över arbetstiden är mycket uppskattad, visar rapporten. Både bland de som arbetar dagtid och i skift. Goda möjligheter att påverka arbetstiden förbättrar balansen mellan arbete och privatliv. Det ger lägre sjukfrånvaro, minskad risk för förtidspensionering och de upplever själva att de har en bättre hälsa, jämfört med dem som inte kan påverka sina tider.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida