Män och kvinnors olika villkor speglas i Afa:s nya arbetsskaderapport

Män och kvinnors olika villkor speglas i Afa:s nya arbetsskaderapport
Rån, hot och våld har ökat i Afa:s senaste arbetsskaderapport. Foto: Colourbox

Årets rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro visar att arbetsolycksfallen har minskat bland män, men ökat bland kvinnor. Rån, hot och våld har ökat och den vanligaste diagnosen bland kvinnor är akut krisreaktion.

Försäkringsbolaget AFA presenterade i dag sin årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Den säger en hel del om kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet. Kvinnor har fler långa sjukfall än män till exempel. ”Man kan fundera över vad det beror på”, sa Michel Normark, en av författarna till rapporten.

Färre godkända arbetsolycksfall 

Att fler kvinnor än män råkar ut för färdolyckor, det vill säga skadar sig på väg till eller från arbetet, hade han däremot en förklaring till.

– Olyckor med bil ersätts av andra försäkringar och vi vet att det är männen som tar bilen till och från arbetet, medan kvinnor går eller cyklar.

Årets undersökning visar att antalet godkända arbetsolycksfall har minskat. Totalt sett – men inte bland kvinnor. Antalet rån, och därmed hot och våld har ökat i takt med att fler butiker har nattöppet. Butikspersonal är alltså särskilt utsatt. Liksom banktjänstemän. Tittar man enbart på hot och våld så finns sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer, och socialsekreterare bland de utsatta grupperna. Och lärare, för även i skolan har hot och våld ökat.

– Det här är ett relativt nytt fenomen som man inte är van vid att hantera, kommenterade Michel Normark.

Krisreaktion kvinnors vanligaste diagnos 

Den vanligaste orsaken till kvinnors arbetsolyckor är att de ramlar ute eller inne.

Hot, våld och rån är de näst vanligaste orsakerna, och den vanligaste diagnosen för kvinnor är akut krisreaktion. Vanligast bland män är skador på kroppen och olika frakturer. Först på sjätte plats bland mäns diagnoser finns akut krisreaktion.

Bland kvinnor är det poliser, träindustriarbetare och yrkesförare som löper störst risk för att råka ut för allvarliga arbetsolyckor. Bland män, som löper dubbelt så hög risk som kvinnor, är det framför allt gruvarbetare och stenhuggare som drabbas.

Stramare regler har gjort att den långvariga sjukfrånvaron har mer än halverats från ”toppåren” i början av 2000-talet. Men kvinnor har fortfarande fler långa sjukfall än män.

Muskuloskeletala sjukdomar vanligast vid långtidssjukskrivning

Bland kvinnor är det städare och industriarbete som löper störst risk att bli sjukskrivna, men även sjuksköterskor och barnmorskor har en något förhöjd risk. Manliga sjuksköterskor och barnmorskor har en lägre sjukfallsrisk än genomsnittet.

Inom kommuner och landsting har psykisk ohälsa varit den vanligaste orsaken till lång sjukfrånvaro. Numera är det sjukdomar i det muskuloskeletala systemet. De gäller såväl näringsliv, som offentlig sektor. Och såväl män som kvinnor.

Afa:s undersökning är tänkt som ett underlag till parterna – så att arbetsgivare vet hur arbetsskador och sjukfrånvaro ska förebyggas. Frågor som ställdes var varför har kvinnor fler sjukfall än män och vad kan man göra åt det?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida