Skillnader i bedömning av män och kvinnors arbetsskador utreds

Regeringen gav i dag Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att identifiera om det finns osakliga skillnader i beviljandet av arbetsskada mellan kvinnor och män.

Det är betydligt lättare för män att få en sjukdom klassad som arbetsskada än för kvinnor.  I de ärenden där Försäkringskassan under 2009 prövade om sjukdom orsakats genom arbetsskada bifölls endast 23,1 procent av ansökningarna från kvinnor, medan 39,7 procent av ansökningarna från män godkändes.

I uppdraget från regeringen  ingår att även granska de åtgärder som Försäkringskassan har vidtagit i syfte att skapa en lika behandling för kvinnor och män inom arbetsskadeförsäkringen.

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 31 oktober 2011.

Regeringen avser också att ge SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i uppdrag att följa svensk och internationell forskning om relationen mellan arbetsmiljö och sjukdomar. Syftet är att förse Försäkringskassan med kunskapsöversikter för hantering av arbetsskador.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida