Skyddsombuden underkänner konsultens underlag

Det går inte att genomföra den föreslagna omstruktureringen av Sundsvalls sjukhus på det underlag som ledningen har presenterat. Det skriver de fem huvudskyddsombuden till sjukhusledningen, och kräver en ny utredning.

25 februari 2010

I underlaget från de lokala skyddsombuden runt om på sjukhuset, som har bedömt konsekvenserna av konsultfirman Mantecs sparförslag, finns det många C. Betyget C betyder ”allvarlig risk för ohälsa eller annan negativ påverkan” och att förslaget i sin nuvarande form inte är möjligt att genomföra.

– Vi är väldigt kritiska, säger Margaretha Sandström, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på sjukhuset.

Undermåligt underlag

Hon säger också att det underlag som Mantec har lämnat ifrån sig är undermåligt. Ute på de olika enheterna inom sjukhuset känner man inte igen siffrorna vad gäller bemanningen.

– Underlaget visar bara delar, inte helheten. Därför stämmer inte siffrorna.

I sitt brev – som är en så kallad 66A (framställan enligt arbetsmiljölagens kapitel 6, paragraf 6a) – kräver huvudskyddsombuden att ledningen förkastar det sparförslag som har lagts fram, eftersom underlaget från Mantec är för dåligt och inte trovärdigt.

Arbetsmiljö = vårdmiljö

De pekar också på att personalens arbetsmiljö och patienternas vårdmiljö är nära förknippade med varandra. En god arbetsmiljö ger ofta de bästa förutsättningar för en god vårdmiljö.

Huvudskyddsombuden kräver en ny utredning, som också ska innehålla en övergripande analys av vårdens struktur i Sundsvall och Härnösand. En redovisning av länssjukhusets uppdrag när det gäller länsspecialiteterna efterlyses också.

Kräver parallella förslag

Huvudskyddsombuden kräver också att man utreder andra besparingsalternativ än de som nu har presenterats och som riktar sig mot sjukhusets kärnverksamhet och sjukhusets personal.

”Vi förväntar oss att den nya utredningen bygger på begripliga och korrekta underlag”, skriver huvudskyddsombuden som också hänvisar till landstingets arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljölagarna.

”I klartext: ett aktivt medarbetarskap, en delaktighet och en medverkan från arbetstagarna i utformningen av den egna arbetssituationen.”

Kompetensstöd

Margaretha Sandström berättar att huvudskyddsombuden har haft god hjälp av den pensionerade arbetsmiljöinspektören Efva Åström, en gång ordförande för Vårdförbundet (då: SHSTF) i Västernorrland.

– Vi har haft henne som kompetensstöd i det här arbetet, säger Margaretha Sandström.

Huvudskyddsombuden kräver nu ett svar på sin skrivelse. Ett sådant svar ska enligt lagen (66A) lämnas ”utan dröjsmål”. Huvudskyddsombuden har begärt svar senast på tisdag i nästa vecka.

Nästa steg kan bli en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Kopia på huvudskyddsombudens brev har redan skickats till Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida