Socialstyrelsens granskningar visar hur pressad vården varit i sommar

Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter har under sommaren genomfört flera inspektioner på sjukhus runt om i landet. Inte oväntat visar de granskningar som hittills gjorts att läget är ansträngt för personalen på flera håll.

Socialstyrelsens tillsynsavdelning granskar fortlöpande hälso- och sjukvården i Sverige. Som ett led i det arbetet har flera inspektioner skett i sommar. Nyligen genomfördes till exempel en oanmäld inspektion vid neurologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i Stockholm.

Bara de svårast sjuka tas emot

Enligt personalen där händer det att patienter måste skickas hem från akuten eftersom det inte finns plats. Bara de som är svårast sjuka läggs in.

– Det är helt oacceptabelt och här har vårdgivaren ett stort ansvar för att komma till rätta med problemen, säger Thomas Mehralizade, tillförordnad avdelningschef på Socialstyrelsen.

På den aktuella kliniken förekom inga överbeläggningar, men flera patienter hade utlokaliserats till andra avdelningar för att få en vårdplats. Att personal på andra avdelningar måste ta sig an patientgrupper som de normalt inte är vana vid att vårda och behandla innebär risker.

Pressat inom psykiatrin

Under juli månad har Socialstyrelsen även gjort tre oanmälda inspektioner på den psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Under sommaren har antalet vårdplatser minskat med 16 vid kliniken och det förekommer överbeläggningar. Personalen upplever situationen som mycket pressad och de tvingas göra prioriteringar som hotar patientsäkerheten.

Socialstyrelsen har även inspekterat akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Akutmottagningen har haft en hög arbetsbelastning under våren samtidigt som antalet vårdplatser minskat. Socialstyrelsen hade så sent som i maj ett möte med företrädare för Region Skåne som fick redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att minska antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

– Vi har också begärt in en redovisning av antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter under hela 2012 från Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset i Kristianstad och Helsingborgs lasarett. Vi vill se om de vidtagna åtgärderna haft avsedd effekt och verkligen minskat antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter, säger Thomas Mehralizade.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida