Stora arbetsmiljöproblem inom den värmländska psykiatrin

Stora arbetsmiljöproblem inom den värmländska psykiatrin
Enligt Annica Arvidsson Åsberg, styrelseledamot i Vårdförbundet Värmland, är problemen inom psykiatrin i Värmland så pass allvarliga att Arbetsmiljöverket måste ingripa.

Sjuksköterskor inom stora delar av psykiatrin i Värmland anser att arbetet är så tungt att patientsäkerheten är hotad. Vårdförbundet vill att Arbetsmiljöverket ser över bristerna i arbetsledning, säkerhetsrutiner och bemanning.

Problemen började för knappt ett år sedan då division psykiatri, som tidigare varit utspridd på flera olika enheter i länet, flyttade samman i nya lokaler i Karlstad.

För personalen innebar flytten en omvälvning som aldrig har lagt sig. Grundbemanningen upplevs som för snålt tilltagen samtidigt som vårdtyngden har ökat. Det innebär att personalen har allt mindre tid till reflexion och många är oroliga för att göra fel.

För drygt ett år sedan genomförde Landstingshälsan en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. Enligt Annica Arvidsson Åsberg, styrelseledamot i Vårdförbundets Värmlandsavdelning, bekräftade undersökningen att det finns stora brister i säkerhetsrutiner, arbetsledning och bemanning. Därtill fanns flera exempel på läkemedelslistor som inte blivit korrekt ifyllda och avvikelserapporter som inte blivit skrivna i samband med tillbud.

– Arbetsgivaren har fått ta del av den här kartläggningen och vi har vid två tillfällen påpekat att bristerna måste åtgärdas omgående. Men arbetsgivaren är inte av samma åsikt, vi får helt enkelt inget gehör. Därför vänder vi oss nu direkt till Arbetsmiljöverket med förhoppningen om att få till en utredning, säger Annica Arvidsson Åsberg till Vårdfokus.

Claus Vigsö, divisionschef inom psykiatrin, är förvånad över de anställdas kritik. Han anser att flera av de problem som kartläggningen påvisade är på väg att åtgärdas, men uppenbarligen inte i den takt som personalen önskar. Han upplever kritiken från Vårdförbundet som ospecifik och är kritisk till att man valt att vända sig till Arbetsmiljöverket.

– Vi har ett system för sådan här kritik. Om man inte får gehör hos sin närmaste chef så får man ta det ytterligare ett steg upp i systemet, säger Claus Vigsö till Värmlands Folkblad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida