Sunderby sjukhus kritiseras för dålig arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning och stress riskerar personalens hälsa. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter att ha inspekterat fem avdelningar vid Sunderby sjukhus. Nu krävs bättre bemanning och nya rutiner.

Sunderby sjukhus utanför Luleå tillhör de sjukhus som har dragit på sig mest kritik efter Arbetsmiljöverkets inspektioner av landets samtliga akutsjukhus under hösten.

Personalen mår dåligt

Personalen på Sunderby sjukhus mår dåligt. Det handlar både om stress och om sömn- och magproblem. Till det kommer att de känner sig otillräckliga och ständigt rädda för att göra fel på grund av det höga arbetstempot.

”Arbetsförhållandena är förenade med sådana psykiska och fysiska påfrestningar att det finns stor risk att personalen utvecklar ohälsa”, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport.

Fem avdelningar kritiseras

På avdelning 33, som är en akutvårdsavdelning, har personalen svårt att hinna med att ta raster när de arbetar helg. Nattpersonalens arbetssituation är särskilt påfrestande eftersom det är fler patienter per sköterska under natten än på dagen.

Avdelning 51, öron- ögon och käkklinik, har så gott som alltid överbeläggningar med stor arbetsmängd och högt arbetstempo som följd. Den stora patientomsättningen gör att det kan vara 2-3 patienter på samma säng under en dag. Personalen uppger att de har svårt att hinna med och att det skapar stress, frustration och otillräcklighetskänslor.

På kirurgavadelningarna 52 och 53 säger personalen att den höga arbetsbelastningen gör att de är rädda för att göra fel och glömma viktiga arbetsuppgifter, att de inte hinner hålla rent i sköjrum och kök och att det blir irritation och spänningar i arbetsgruppen. Dessutom har korttidsfrånvaron ökat, de känner oro och olust för att gå till jobbet och känner sig helt slut efter ett arbetspass.

På den psykiatriska vårdenheten, avdelning 32, berättar personalen om ohälsa i form av sömn- och magproblem bland sjuksköterskorna.

Bemanningen måste anpassas

Arbetsmiljöverkets krav på samtliga avdelningar är att de ska planera arbetet så att bemanningen anpassas till arbetsmängd och antalet patienter. Det behövs också rutiner för att regelbundet göra riskbedömningar av hur personalens hälsa påverkas av arbetsbelastningen.

Dessutom vill man se en fördjupad undersökning för hur arbetssituationen ser ut för sjuksköterskor och undersköterskor. Vilka möjligheter har de att ta rast? Hur mycket tid måste de ägna åt köksarbete och patienttransporter? Hur upplevs arbetstempot och tidspressen? Det är några av de saker som ska undersökas.

Ett annat problem är att vikarier inte tillsätts och att ordinarie personal får avsätta tid för att ringa in vikarier. Arbetsmiljöverket vill därför att även vikarieanskaffningen ses över.

Före 1 april ska avdelningarna på Sunderby sjukhus svara Arbetsmiljöverket och berätta vilka åtgärder som har vidtagits.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida