Vi vill vidga begreppet säker vård

I arbetet för en säkrare vård ska utgångspunkten vara den dagliga verksamheten och de vårdmöten som är kärnan i vårt arbete.

Vårdmiljön måste skapa förutsättningar för att vårdmötet
ska bli så bra som möjligt, både för patienten och för yrkesutövaren. Det är det som är garanten för att man når ett bra resultat. Vårdmötet bygger på samspel mellan patient, vårdpersonal och anhöriga och ska präglas av bra bemötande, öppenhet och kvalitet. När vårdmötet blir bra känner vårdtagaren trygghet och du tillåts utnyttja hela din kompetens. Då skapas goda förutsättningar för en säker vård.

En god vårdmiljö handlar till stor del om kunskap om helheten och om att se sin egen roll i denna helhet – att se att allt hänger ihop och att inte varje fråga urskiljs separat. För att säkerhetsarbetet ska integreras i den dagliga verksamheten och för att vi alla ska kunna se hur vi påverkar helheten, och hur helheten påverkar oss, behövs det förändringar i vårt förhållningssätt. Om vi i stället för att tänka »fel« börjar tänka »säkerhet och risk« har vi goda möjligheter att undvika att misstag begås. Då kan vi i högre grad satsa på förebyggande insatser ur ett helhetsperspektiv, även över gränserna mellan olika vårdverksamheter.

Vårdförbundet vill gärna vidga begreppen kring säker vård till att omfatta mer än fysiska skador. Ingen, varken patient eller yrkesutövare, ska behöva känna sig kränkt eller utsättas för psykiskt lidande i vårdmötet. Genom att tydligare definiera verksamhetens uppdrag och värdegrund och genom att använda etiska koder och riktlinjer kan vi jobba för ett bättre bemötande, med respekt för varje individs specifika situation och behov.

Det behövs också ett nationellt »larmsystem« i förebyggande syfte. Någon form av »risklarm« borde gå ut över hela landet när en allvarlig skada har skett. Utan ett sådant system ser vi med förfäran att två år efter det uppmärksammade fallet i Kalmar har en annan sjuksköterska begått ett liknande misstag. Det hade kunnat undvikas om ett nationellt larm hade gått ut.

Vårdförbundets utgångspunkt är att alla avvikelser, risker och skador som inträffar inom vården ska rapporteras, utredas och analyseras. Ska vi verkligen förändra vårt förhållningssätt är det helt nödvändigt att de som rapporterar får en bra återkoppling. Att ha en lagstiftning som stödjer ett förebyggande arbete och stöttar en säkerhetskultur där man öppet och förutsättningslöst kan diskutera fel och brister i vården vore en stor tillgång. Det behövs både en kultur och regler och system inom vården som uppmuntrar till säkerhetstänkande. När alla vårdens aktörer träffas vid den nationella konferensen för säker vård i slutet av januari är det kanske dags att ta ett gemensamt steg mot att hela regelverket ses över.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida