Allt fler unga röker

Allt fler unga röker

Rökning bland ungdomar har blivit allt vanligare igen. Arkivbild: Colourbox

Efter flera års nedgång röker nu allt fler ungdomar, både pojkar och flickor. Folkhälsoinstitutet konstaterar att det tobaksförebyggande arbetet måste bli bättre.

15 november 2011

För fem- sex år sedan var rökningen bland 15-åriga flickor nere på 10 procent. Nu har den stigit till 16 procent. Hos pojkarna är trenden densamma, även om de röker mindre. 

Rökningen bland 11-, 13- och 15-åringar har varierat under åren. I mitten av 1980-talet rökte 17 procent av de 15-åriga flickorna minst en gång i veckan. Under 1990-talet steg andelen till 24 procent.

Vid mätningen år 2005 hade andelen rökande flickor sjunkit till 10 procent, för att nu vid 2009-2010 års mätning återigen ha ökat rejält till 16 procent. Bland pojkarna rökte 13 procent i den senaste undersökningen. 

Vad ska ni göra åt det, Folkhälsoinstitutets utredare Maria Corell?

– Vi arbetade mellan 2008 och 2010 med tobaksuppdraget, som innebär att verka för att göra tobaksavvänjning tillgänglig för alla, tobaksfria skolor med mera. I Folkhälsopolitisk rapport 2010 föreslog vi skattehöjning på tobak och att inte exponera tobaksvaror i butiker. Vi har i år också fått elva ANDT-uppdrag av regeringen, som en del i regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Och det fortsätter vi också med de närmaste åren.

Flickor mår sämre

I undersökningen Skolbarns hälsovanor ingår också de ungas psykiska mående. Mellan åren 1985 och 2001 ökade självrapporterade psykosomatiska symtom som nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnsvårigheter. Men vid den senaste undersökningen har den ökningen planat ut. Då uppgav 10 procent av de 11-åriga flickorna att de kände sig nedstämda mer än en gång i veckan, liksom 20 procent av 13-åringarna och 28 procent av 15-åringarna.

Bland pojkarna var andelen som kände sig nedstämda mer än en gång i veckan 10 procent i alla tre åldersgrupperna.

Vart fjärde år sedan 1985 görs undersökningen Skolbarns hälsovanor, där unga flickor och pojkar, 11, 13 och 15 år  svarar på en enkät. I den senaste undersökningen 2009-2010 deltog drygt 2 000 elever per åldersgrupp.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida