Det behövs mer information om barns psykosociala hälsa i journaler

Det behövs mer information om barns psykosociala hälsa i journaler
Ylva Ståhl lägger fram sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping på fredag.

Barnhälsovårdens och elevhälsans dokumentation behöver utvecklas för att skapa en helhetsbild av barnens hälsa. Det har Ylva Ståhl, doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping kommit fram till i sin avhandling som läggs fram på fredag.

I fyra år har Ylva Ståhl, som bland annat arbetat som skolsköterska och verksamhetschef för skolhälsovården i Eksjö kommun, arbetat med avhandlingen. Hon har i sin forskning intresserat sig för barnens hälsojournaler, ett verktyg där skolsköterskor och skolläkare dokumenterar och kommunicerar barnens hälsa. Syftet var att se om de reflekterar en helhetssyn på hälsa. I en helhetssyn ingår både de fysiska och psykosociala perspektiven.

Hon har tittat på fyra områden i dokumentationen: de standardiserade hälsojournalerna, den fria texten som skolsköterskor och barnsköterskor kan fylla i och de enkäter som barnhälsovården och elevhälsan använder i mötet med barn och föräldrar. Hon har även undersökt skolläkares och skolsköterskors syn på dokumentation, överföring av hälsoinformation och deras inställning till en nationell standardiserad hälsojournal.

Fokus på fysisk hälsa

Undersökningen visade bland annat att det i den standardiserade hälsojournalen fokuseras det på barnets fysiska hälsa. I den mer fria delen samt i de lokala enkäterna handlade det mest om barnets psykosociala hälsa, men då mest om barnet som individ, inte som en del i ett socialt sammanhang – där skola och familjen är de viktigaste beståndsdelarna.

Ylva Ståhl såg också att både skolsköterskor och skolläkare gärna vill ha gemensamma barnjournaler som följer barnet från födsel till gymnasium.

Sämre psykosocial hälsa

Hon tycker att dokumentationen av den psykosociala hälsan är så pass viktig dels för att den är eftersatt i de standardiserade hälsojournalerna, dels för att hon ser tecken på att barns psykosociala hälsa är på väg att bli sämre – även om svenska barns hälsa generellt är mycket bra.

– Det finns ett glapp mellan den efterfrågade informationen i standardjournalen och den verklighet som skolsköterskor arbetar i. Det glappet fylls av de lokala enkäterna. Utmaningen nu är att hitta ett gemensamt standardiserat språk i dokumentationen där man tar hänsyn till viktig information om barnets psykosociala hälsa, men det är ett ämne för fortsatt forskning, säger Ylva Ståhl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida