Dokumenterade inte besök på akuten

Sjuksköterskan på barnakuten bedömde babyns allmäntillstånd som gott. Tretton timmar senare opererades pojken akut för mastoidit.

Den åtta månader gamla pojken hade haft hög feber i tre dygn när föräldrarna ringde barnakuten och fick råd om Alvedondosering. Pojken blev inte bättre och morgonen därefter åkte de till barnakuten. Sjuksköterskan som tog emot ansåg inte att pojken behövde sjukhusvård.

På kvällen kom familjen tillbaka eftersom pappan misstänkte att barnet hade drabbats av mastoidit (komplikation till inflammation i mellanörat). Pojken las då in på öron-, näs- och halskliniken där man noterade att han hade haft 39-40 graders feber och varit otröstlig i fyra dagar. Han hade drabbats av dubbelsidig öroninflammation och mastoidit.

Mamman anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden för att hon fördröjt vården med 13 timmar genom att avvisa pojken från akuten utan undersökning.

Sjuksköterskan skrev till hsan att hon bedömde att pojken hade gott allmäntillstånd, temp 36,9, fri rörlighet med huvudet, var lite snuvig men hade pigga ögon. Hon dokumenterade inte besöket eftersom det inte är brukligt då man bara ger råd och hänvisning.

Mamman påpekade att pojken samma dag fick genomgå akut paracentes och inleda intravenös antibiotikabehand-ling och en lång sjukhusvistelse med fler paracentes-operationer.

Verksamhetschefen bekräftade att det inte fanns något uttalat krav att sjuksköterskorna skulle dokumentera bedömning och hänvisning. Hon hade helt enkelt inte varit medveten om att det inte alltid sker.

Ansvarsnämnden konstaterar att alla bedömningar på en akutmottagning ska dokumenteras, oavsett om det finns rutiner för det eller inte. Yrkesutövare i hälso- och sjukvården har skyldighet att göra det vilket sjuksköterskan inte gjorde. Men eftersom det inte finns någon dokumentation anser nämnden inte att det är klarlagt att sjuksköterskan borde ha gjort en annan bedömning av pojkens hälsotillstånd än hon gjorde. Nämnden gav henne en erinran men sjuksköterskan överklagade beslutet till länsrätten. (hsan 2006/0161:a4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida