Program som ska förebygga psykisk ohälsa hos unga dåligt utvärderade

Av det hundratal olika program som i Sverige används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn finns det inte ett enda som har utvärderats i randomiserade studier med minst sex månaders uppföljning och för svenska förhållanden.

Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Av 33 bedömda standardiserade och strukturerade program som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn har endast 7 ett begränsat vetenskapligt stöd i den internationella vetenskapliga litteraturen. Men effekterna är med få undantag få och studierna är gjorda i andra länder än i Sverige.

Eftersom effekterna sannolikt varierar med sociala och kulturella sammanhang är det enligt SBU oklart i vilken utsträckning programmen kan överföras till svenska förhållanden, med bibehållen effekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida