Nya nationella riktlinjer

Satsning på psykologisk behandling behövs

Möjligheten att få olika former av psykologisk behandling behöver utökas rejält för att kunna möta utbredningen av psykisk ohälsa, inte minst bland barn och unga vuxna. Det slås fast i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Som Vårdfokus skrivit om tidigare i dag har den psykiska ohälsan bland unga vuxna och barn ökat med 70 respektive 100 procent på tio år.

Läs också: Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga

Det är en bidragande orsak till att gruppen är högprioriterad i Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Något som särskilt framhålls i rekommendationerna är vikten av tidig upptäckt och ökad tillgänglighet till psykologisk behandling.

Det handlar i första hand om olika typer av kognitiv beteendeterapi, kbt, som visat sig ha god effekt och brett vetenskapligt stöd. Men även andra terapiformer rekommenderas, som mindfulnessbaserad kognitiv terapi bland annat när det gäller att förebygga återfall.

Ger ökade kostnader

Tillgången på psykologisk behandling täcker i dagsläget inte det stora behov som finns. För att kunna leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer behöver därför sjukvården göra satsningar som initialt innebär ökade kostnader, men som på längre sikt väntas balanseras av minskade kostnader till följd av en bättre och mer effektiv vård. Tidig upptäckt och effektiv behandling inom primärvården förväntas till exempel minska behovet av slutenvård. 

– Varje vårdcentral bör kunna erbjuda barn och unga psykopedagogisk behandling, där även föräldrar och familj tillsammans får verktyg att hjälpa den som drabbats, säger Tord Ivarsson, docent i barn- och ungdomspsykiatri och en av deltagarna i projektledningsgruppen för de nya riktlinjerna.

Läs riktlinjerna genom att klicka på länken intill artikeln eller här: Vård vid depression och ångestsyndrom – stöd för styrning och ledning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida