Svårt få tiden att räcka till för skolsköterskor

Kommunala skolor är bättre än fristående på att erbjuda elever ständig tillgång till skolsköterska. Men skolsköterskan på de fristående alternativen har mer tid för eleverna.

20 oktober 2011

Nya siffror från Skolinspektionen visar att elever på kommunala skolor nästan alltid har  tillgång till skolsköterska – i 98 procent av de undersökta skolorna finns en skolsköterska på plats, medan resterande skolor kan kalla in en skolsköterska vid behov.

Skolsköterska saknas

Bland de fristående skolorna är det knappt 90 procent som alltid har en skolsköterska tillgänglig, medan 3,5 procent av skolorna inte har någon skolsköterska alls.

Å andra sidan anser nio av tio fristående skolor att skolsköterskans tid räcker för att täcka elevernas behov, medan motsvarande siffra för de kommunala skolorna är knappt 80 procent.

Tillgången till skolläkare ser ungefär likadan ut hos kommunala och fristående skolor men på de fristående anser nio av tio skolor att läkarens tid räcker till för eleverna, medan knappt 60 procent av de kommunala svarar samma sak.

Rektorer svarar

Skolinspektionen har gjort en flygande inspektion på 764 grundskolor runt om i landet. Svaren baseras på uppgifter från rektorerna. Bakgrunden till inspektionen är den nya skollagen som säger att skolan måste ge eleverna tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal med kompetens för specialpedagogiska insatser.

Den yrkesgrupp som det råder störst brist på är kuratorer, som saknas på drygt 7 procent av de granskade skolorna. Den yrkesgrupp som däremot tycks ha mest att göra är skolpsykologer – mer än var tredje rektor svarade att skolpsykologens tid inte räckte till för att täcka elevernas behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida