Lättare spåra smittat blod

I en lagrådsremiss föreslår regeringen vissa ändringar av lagen om blodsäkerhet. Bland annat föreslås att varje vårdinrättning som ger blod eller blodkomponenter till någon också blir skyldig att rapportera patientens identitet till blodcentralen.
Lagändringen, i paragraf 16, lagen om blodsäkerhet (2006:496), innebär bland annat att blodcentralerna snabbare och med större säkerhet kan genomföra smittspårning vid misstänkt blodsmitta.

? I dag kan vi aldrig veta säkert om patienten verkligen har fått det blod eller de blodkomponenter som vi har levererat. Då måste vi först begära in journalerna, vilket fördröjer transfusionsutredningarna, säger Ulf Johnson, verksamhetschef vid blodcentralen i Skåne.
Går lagrådsremissen igenom blir Social­styrelsen också skyldig att till samtliga blodcentraler rapportera allvarliga biverkningar i samband med blodtransfusioner så snart de blir kända för Socialstyrelsen. Därför föreslås även en ändring i sekretesslagen (1980:100).  Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida