Arbetsgivarna måste respektera grundlagarna

Yttrandefrihetsexperten Carl Gustaf Spangenberg har reagerat på arbets-givares uttalanden om offentliganställdas yttrande- och meddelar-frihet i temat om arbets_rätt i förra numret av Vårdfokus.?

1 december 2010

Yttrandefrihet har de offentliganställda enligt rege­ringsformen. Det innebär att man fritt och utan repressalier ska kunna lämna upplysningar och uttrycka åsikter om förhållandena på sin arbetsplats. Och det gäller även i lunchrummet och på Facebook. Undantaget är patientsekretessen enligt offentlighets- och sekretesslagen. Inte heller får man ägna sig åt hets mot folkgrupp, förtal eller andra s.k. yttrandefrihetsbrott.

Meddelarfrihet har de anställda enligt två särskilda grundlagar, tryckfrihetsförordningen (pressen) och yttrandefrihetslagen (radio, teve). Den innebär att man kan tipsa media, bli intervjuad och skriva insändare utan att straffas eller drabbas av repressalier. Det är i stället den ansvarige utgivaren som kan åtalas om yttrandefrihetens gränser överskridits.?

JO har kritiserat arbetsgivare som utrycker sig otydligt och skapar osäkerhet om vad som gäller på det här området. Kritik har också riktats mot arbetsgivare som gör värderande uttalanden om att de anställda använder sin yttrande- eller meddelarfrihet. ?

Och det är precis vad den intervjuade chefsjuristen på landstinget i Uppsala gör när han säger att arbetsgivare måste acceptera meddelarfriheten som ”ett beklagligt faktum” och när han svävande talar om ”riktigt grova övertramp” kopplade till ”annan misskötsamhet”. ?

Arbetsgivare framhåller gärna de anställdas lojalitetsplikt men glömmer sin egen skyldighet att som chefer i offentlig tjänst vara lojala mot och respektera landets grundlagar.??

Ytterst är det vårt öppna samhällssystem som skadas om de anställda inte vågar använda sin yttrande- och meddelarfrihet. För det är egentligen medborgarnas rätt till insyn i den offentliga och skattefinansierade verksamheten det handlar om. Personalen sitter inne med kunskaper och åsikter som ofta är avgörande för medborgarnas möjligheter att bedöma hur den offentliga verksamheten sköts. ?

— Carl Gustaf Spangenberg,universitetslektor, juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida