Skapa nationell ambulanssjukvård

Trots en tydlig problembild gör inte staten något åt bristerna.

4 juni 2013

Riksrevisionens rapport ”Statens insatser inom ambulansverksamheten” från 2012 tydliggjorde flera allvarliga fel och brister inom svensk ambulanssjukvård. Några av de punkter som såväl regeringen som Socialstyrelsen uppmanas att åtgärda är personalens varierande kompetens, bristen på systematisk tillsyn och avsaknad av nationella riktlinjer.

Inga synliga förändringar har genomförts sedan Riksrevision­ens rapport publicerades. Politi­-ker, tjänstemän och verksamhetschefer inom ambulanssjukvården har ännu inte vidtagit åtgärder för att lösa de problem som finns.

Vi anser att regeringen och Socialstyrelsen ska ta sitt ansvar i arbetet med att utfärda tydliga och bindande föreskrifter för att öka patientsäkerheten och tillgodose behovet av ambulanssjukvård på lika villkor. Därmed kan såväl vårdkvalitet som patientsäkerhet säkras. Vi ser behovet av en nationellt sammanhållen ambulanssjukvård. Möjligen finns det även ett behov av att ambulanssjukvården inordnas i en egen myndighet.

Vi föreslår att ett tvingande minimikrav för arbete inom ambulanssjukvården sätts till specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård. Vi föreslår nationella föreskrifter angående tillgänglighet och väntetid på ambulans, baserade på standardiserade och vetenskapligt framtagna sätt att mäta. Det bör skapas nationella direktiv som detaljerat beskriver ambulanssjukvårdens uppdrag, inkluderande personalens omvårdnadsarbete och medicinska åtgärder, baserade på vetenskapligt underlag. Först efter att dessa åtgärder genomförts kan vi närma oss målet; en god, säker och jämlik svensk ambulanssjukvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor??

Kontakt: Jonas Wihlborg, Lunds universitet   
jonas.wihlborg@med.lu.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida