5 frågor. Numera inser vi hur mycket värderingar styr våra liv

De flesta verksamheter har formulerat en värdegrund. Men etikern säger att det bara är ett nytt ord för något som har funnits länge — och varnar för att begreppet kan urvattnas.

8 februari 2012

Erik Blennberger, etiker, docent och forsknings­ledare vid Ersta Sköndal hög­-skola, deltog i Värdighetsutredningen. Han tror inte att det är begränsade resurser och rapporter om vanvård som har gjort att ordet värdegrund används så flitigt. Han tror att det beror på att vi numera inser hur mycket värderingar styr våra liv.

— Vi har blivit mer medvetna om värderingars betydelse för hur vi inhämtar kunskap. Ledande filosofiska strömningar talar om att kunskapsbildning i hög grad handlar om perspektiv och värderingar. Vi tenderar att se och uppmärksamma saker utifrån våra normer. Värdegrund är ett sätt att göra värderingar tydliga.

Vilken är den viktigaste ingrediensen i en värdegrundstext??

— Inom vård och omsorg verkar bemötande vara huvud­temat. Förr talades mycket om mötet med patienten, i dag mer om bemötande. Kanske har man insett att möjligheterna till ett verkligt möte mellan vårdare och patient begränsas av den maktobalans som råder. Relationen mellan vårdare och patient är asymmetrisk, men vårdaren kan ha ett jämlikt bemötande som visar att hon eller han ser patienten som en likvärdig person. Frågan är om ett ”verkligt möte” alltid är så viktigt för patienten? Den som har en sjukdom som är svår att hantera behöver mycket tid och uppmärksamhet — då kan det vara relevant att tala om ”möten”.

Är värdegrund något nytt?

— Det är snarast ett nytt ord för något som har funnits länge och som tidigare har kallats etiska riktlinjer eller etiska koder. Man kan också säga att alla verksamheter och varje arbetsgrupp har en värdegrund, oavsett om det är medvetet eller inte. Själva diskussionerna om värdegrund kan göra att värderingar blir tydliga, vilket säkert kan leda till att verksamheter förbättras. Men det gäller att värdegrundstexten inte får karaktären av diffusa luftpastejer. Det är viktigt att den innehåller just grundläggande värden. Om man kallar alla positiva saker för värdegrund blir det urvattnat.

Varför behövs värdegrundstexter?

— Globala värdegrunds­texter, som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kvinno­konventionen och barnkonventionen är viktiga som etiska rättesnören för stater och organisationer. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor är en signal om hur sjukvården ska agera, och om vilka värderingar som ska prägla utbildningen av sjukvårdspersonal.

Hur får man en värdegrunds­text att bli mer än fina ord?

— Arbetet med normtexten har stor betydelse. Användbarheten påverkas av hur det går till när den skapas. För att fungera bra måste den vara relevant. Om medarbetarna är delaktiga i processen och känner igen sig i formuleringarna gissar jag att det räcker långt. Det är också viktigt att använda arbetsplatsträffar till information och diskussion om texten. Reflexions­grupper är också ett sätt att hålla den levande.

— Sedan måste man komma ihåg att det krävs resurser för att kunna leva upp till en värdegrund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida