”Kränkningar i vården skapar stort lidande”

Att vården kränker patienter är ett känsligt ämne att ta upp. Personalen värjer sig ofta, förnekar eller vill inte se. En ny studie visar att personalen kan tränas i att upptäcka kränkningar och agera mer empatiskt och etiskt.

Forskarna docent Katarina Swahnberg och professor Barbro Wijma vid institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet bjöd i sin interventionsstudie in alla personalgrupper på en kvinnoklinik till forumspel. 

Berättelser om kränkningar

– Det är en medveten och genomtänkt form av rollspel med ett speciellt syfte där också träning av kroppsspråket ingår. Människor reagerar starkt på kroppsspråk men vi tränar det inte i vården, berättade Barbro Wijma på symposiet Makten i vården på Karolinska universitetssjukhuset i Solna i dag.

Med rollspel fick deltagarna åskådiggöra berättelser om kränkningar som de inte såg någon lösning på, visa sina känslor i kroppen, och testa alternativa lösningar och nya beteenden.  Förutsättningen var att de hade upplevt en etisk konflikt när de inte hade agerat som de ville, då de hade kränkt en patient och skämdes.

Interventionen gjordes under två år och forskarna gjorde en studie före, en under och en efter genomförandet.

Övade alternativa beteenden  

 – Utvärderingen pågår men de som agerade i forumspel och övade alternativa beteenden visade att de var störda av kränkningar på ett sätt de inte gjorde före interventionen, sa Katarina Swahnberg.

Personalen fick leva sig in i patientens upplevelse och utifrån det svara på frågor om kränkningar i vården

Efter interventionen definierade de en kränkning på samma sätt som patienter hade gjort i studier som forskarna hade genomfört tidigare. Det vill säga som något som tar patientens värdighet, en försummelse, en okänslighet, ickeempati eller förakt.

Fler uppgav att de varit med om eller upptäckt att patienter hade kränkts och att deras egen förmåga att agera utifrån sin etik hade ökat .

En av forskarnas tidigare studier visar att var femte kvinna någon gång upplevt kränkningar som patienter i vården. Kvinnorna hade känt sig tillintetgjorda, maktlösa, ignorerade, försummade och bemötta med icke-empati.  14 procent av dem led fortfarande av upplevelserna.

En patientsäkerhetsfråga 

– Kränkningar i vården skapar ett stort lidande. Det är oacceptabelt i organisationer som är till för att hjälpa.Personalen lider av att deras mänskliga kapital slits ner när de handlar mot sin etik, men hittills har det varit tabu att tala om det här, säger professor Barbro Wijma.

Att det är ett känsligt ämne att ta upp har de märkt av på flera sätt under de mer än tio år som de studerat frågan. Läkarstudenter de tagit upp ämnet med blir mycket upprörda, och personal tenderar att möta ämnet med tystnad eller aggressivitet.

Symposiet anordnades av SFOG, Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi som är en ideell förening. Ordförande Elsa-Lena Ryding inledde dagen med att hävda att patientsäkerhet också borde omfatta att patienter blir rätt bemötta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida