Livsuppehållande behandling ska avslutas när patienten vill

Om patienten inte vill att en livsuppehållande behandling ska sättas in eller fortsätta, ska läkaren respektera detta. Det sa Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen, i dag.

Socialstyrelsen tar inte ställning till enskilda fall, men ville med dagens presskonferens klarlägga hur rättsläget ser ut.

Bakgrunden är bland annat en skrivelse från Svenska läkaresällskapet om avbrytande av livsuppehållande behandling och några brev från privatpersoner, bland andra den 31-åriga kvinna som har bett om att slippa fortsatt behandling i respirator.

Vård och behandlimg är frivilligt

Klart är att varje medborgare i Sverige har ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Vård mot patientens vilja får bara ske med stöd av lag, som till exempel lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det betyder att vård och behandling i princip är frivillig. Vården ska också vara god och utformas i samråd med patienten.

Det innebär att patienten även kan säga nej till fortsatt vård, exempelvis i respirator. Men förutsättningen är att han eller hon är beslutskompetent, väl informerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ. Sådan information har patienten rätt till och den ska vara individuellt anpassad.

Kvinnan kan få respiratorn avstängd

Den kvinna som har bett Socialstyrelsen om att hennes respirator ska stängas av efter att hon har blivit sövd, skulle alltså kunna få hjälp med det. Men det beslutet ska i så fall fattas av ansvarig läkare i samråd med kvinnan själv. Hon ska också erbjudas lindring av symtom med exempelvis sömnmedel eller morfin. Däremot får läkemedel aldrig ges i syfte att patienten ska avlida. Det måste som alltid ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet

När beslut om att avbryta behandling fattas ska det dokumenteras noggrant i patientjournalen vilka bedömningar och överväganden som ligger till grund för det.

Ingen tidsgräns

Socialstyrelsen anger ingen tidsgräns för hur nära i tiden den förestående döden ska vara för att livsuppehållande åtgärder ska kunna avslutas. För den som har en längre tid kvar att leva efter att livsuppehållande behandling har avslutats kan komplikationer uppstå, som att patienten blir uttorkad. Hur det ska hanteras kan Anders Printz inte ge någon regel för. Grundprincipen är att vården ska ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida