Rättspsykiatrin behöver bli bättre på vårdande

Den rättspsykiatriska vården handlar mer om fostran och disciplin än om vård. Men det finns potential för verkligt vårdande även här, visar en ny doktorsavhandling.

Psykiatrisjuksköterskan Ulrika Hörbergs forskning visar att det krävs kompetensutveckling för att den rättspsykiatriska vården ska bli verkligt vårdande.

I dag försvarar hon sin doktorsavhandling där hon har intervjuat elva patienter och elva vårdare om hur de upplever att bli vårdade respektive att vårda. Hon har funnit att vårdandets potential inte utnyttjas i den rättspsykiatriska vården.

Vårdarna maktlösa

Patienterna känner sig otrygga och de upplever tillvaron som opålitlig och oviss. De beskriver att bemötandet från vårdarna präglas av förödmjukelse och de har en stark önskan att komma ifrån den vård som de upplever mer som straff.

Vårdarna å sin sida känner sig maktlösa i vårdandet då de inte når patienterna. De vill väl, men lyckas inte alltid. Ulrika Hörberg beskriver att det rättspsykiatriska vårdandet handlar mer om fostran och disciplin, straff och belöning än om ett verkligt vårdande.

– Vården framstår som en oreflekterad och motsägelsefull fostran. Vårdarna tänker inte så mycket på vad som är vårdande. De säger: ”jag bara vårdar, jag tänker inte på hur jag gör”. Det måste finnas en reflekterad vårdande hållning för att inte övergå till att vara kränkande, säger hon.

Kompetensutveckling nödvändig

Hennes slutsats är att vården måste bygga på vårdvetenskaplig grund. Målet måste vara att lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande och för att nå dit krävs en vårdvetenskaplig kompetensutveckling.

Ulrica Hörberg tycker att sjuksköterskans kompetens är viktig och refererar till en kartläggning som har gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen som visar att den rättspsykiatriska vården har en stor andel skötare och att bara hälften av sjuksköterskorna har specialistutbildning i psykiatrisk vård.

Avhandlingen heter Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp. Den läggs fram vid Växjö universitet och kan beställas på telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida