Ska den som äter onyttigt få betala för sin vård?

En ny prioriteringsprincip behöver läggas till där individens egna ansvar för sin hälsa tas upp. Det sa Per-Erik Liss från Prioriteringscentrum i Linköping i dag när den 4:e nationella prioriteringskonferensen inleddes i Örebro.

Att röka, äta för mycket eller klättra i berg kan innebära att en individ inte ska få vård betald av samhället, det är vad Prioriteringscentrum har kommit fram till i sin rapport Vårdens alltför svåra val (2007:2). De kallar det ansvarsprincipen och skulle vilja att den läggs som en fjärde prioriteringsprincip till de övriga tre som riksdagen har beslutat.

Men Socialstyrelsen säger stopp och belägg. Alltför många svåra avvägningar skulle behöva göras och rättvisan vara oklar.

Däremot finns en samsyn kring de befintliga prioriteringsprinciperna: de är inte begripliga.

Kloka personer behövs i vården

Socialstyrelsen fick 2005 i uppdrag av regeringen att se över hur principerna används i vården och om det finns behov av att ändra på dem, och beställde då kartläggningen från Prioriteringscentrum. Rapporten visar att principerna är svåra att använda, det saknas strategier för hur det ska gå till och det är ofta sjukvårdspersonalen som får ta ansvaret.

Professor emerita Astrid Norberg höll fram att just belastningen på vårdpersonalen är viktig att tänka på och gör det angeläget att komma vidare. Oklarheter kring prioriteringar leder till stress bland vårdpersonalen, så svår stress att den ger poäng som utbrändhet. I intervjustudier berättar många, särskilt inom äldrevården, att de känner sig ensamma i svåra situationer, sa Astrid Norberg. Hennes slutsats var att det måste finnas resurser av kloka personer ute i vården så att inte outbildade står utan någon att diskutera med och att forskning kring bästa omvårdnad kan vara absolut avgörande när prioriteringar ska göras.

Tre principer ska styra

De tre principer som enligt riksdagens beslut (prositionen1996/97:60) ska styra är:

Människovärdesprincipen

Behovs- och solidaritetsprincipen

Kostnadseffektivitetsprincipen

Men tio år senare visar det sig alltså att principerna snarare reser frågor än ger svar: Vad är behov? Vems kostnad och vems effektivitet gäller det?

Frågorna kan få hänga i luften. Socialstyrelsen har lämnat sin utredning och socialminister Göran Hägglund ska ha nickat när han fick rapporten. Men ”det står skrivet i stjärnorna vad som kommer att hända nu”, sa Jan Larsson från Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer. 

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida