Värdighetsgarantier ska skapas i äldrevården

Äldre personer, deras anhöriga och medborgare ska veta vad de kan vänta sig av äldreomsorgen. Därför får nu Socialstyrelsen i uppdrag att stödja kommuner och enskilda utförare i att ta fram en vägledning om hur lokala värdegrundsgarantier kan se ut.

 Regeringen har beslutat att ett system för värdegrundsmärkning av äldreomsorg ska tas fram.

I samråd med Sveriges kommuner och landsting, Famna (Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte) och Vårdföretagarna ska Socialstyrelsen därför initiera och utveckla kriterier för värdegrundsmärkning och förslag på hur ett sådant system kan förvaltas. Hur det ska bli tillgängligt för äldre personer, anhöriga och personal inom äldreomsorgen ska också beskrivas.

Stimulansbidrag för värdighetsgaranti

Från och med 2011 ska regeringen erbjuda prestationsbaserade stimulansbidrag till kommuner som frivilligt tar fram värdighetsgarantier i enlighet med Socialstyrelsens vägledning.

Äldre med psykisk ohälsa har i dag inte tillgång till en god och säker vård, konstaterar regeringen i dagens pressmeddelande. De befinner sig mellan psykiatri, geriatrik, äldreomsorg och primärvård, vilket kan betyda att ingen huvudman tar det samlade ansvaret. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att också ta fram en vägledning för hur det psykiatriska stödet till äldre med psykisk ohälsa eller sjukdom kan utvecklas.

Samverkan mellan kommuner och landsting

Styrelsen ska också driva på utvecklingen av samverkan mellan kommuner och landsting, särskilt när det gäller kompetenshöjning, primärvård och stimulansåtgärder. Ett förslag på hur den fortsatta utvecklingen av det psykiatriska stödet till äldre kan ske, ska Socialstyrelsen också föreslå.

Läs mer på regeringens webbplats www.regeringen.se, sök på nya uppdrag inom äldreomsorgen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida