»Även om vi inte når ända fram så har vi pekat ut riktningen«

I de 26 punkterna i Vision 2018 stakade förbundets kongress ut vägen mot framtiden — eller åtminstone tio år framåt. Men hur ska den användas i praktiken? Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund förklarar hur hon ser på saken.

2 januari 2009

Som ett slags checklista att samlas kring. Så tänker sig Anna-Karin Eklund att visionen ska kunna användas i det dagliga arbetet, både för henne själv men också för förtroendevalda på olika nivåer och för de enskilda medlemmarna.

– För mig är det oerhört viktigt att vi har en vision som visar vart vi ska under de kommande tio åren. För mig står visionen för ett slags energi. Allt vi gör och beslutar ska dra åt det här hållet.

Anna-Karin Eklund ser också Vision 2018 som »ett väldigt bra diskussionsunderlag«. De 26 korta meningarna ger inspiration och utrymme för intressanta samtal.

– Jag tycker att det här är en bra form – punkterna ska inte bara läsas rätt upp och ner. Jag tror att en diskussion omkring dem kommer att engagera medlemmarna.

Hon är övertygad om att det är lika viktigt för »den vanliga medlemmen« som för de förtroendevalda att ha den här vägledningen, kongressbeslutet som enar förbundet: hit vill vi.

Även de som inte har ett förtroendeuppdrag i Vårdförbundet eller något särskilt utvecklingsuppdrag i sitt yrke deltar på ett eller annat sätt i vårdens utveckling på sin arbetsplats.

– Visionen kommer att påverka vår arbetssituation, kanske inte just här och nu men på längre sikt. Att vi har en gemensam vilja är bra för förbundet som helhet och för alla medlemmar, säger Anna-Karin Eklund.

Hon säger också att det är bra för medlemmarna att veta vad förbundet vill. Om man tycker något annat kan man vara med och påverka förbundet i en annan riktning.

– Bara det att det finns en vision gör att det finns mycket att prata om.

När Vision 2018 presenterades för kongressen hade den formen av ett bildspel. Det bildspelet finns tillgängligt på kongresswebben www.vardforbundet.se/kongress2008. Inom kort kommer också ett diskussionsunderlag att finnas tillgängligt.

Anna-Karin Eklund berättar att flera avdelningar hörde av sig redan dagen efter kongressen för att få bildspelet sig tillsänt för att starta diskussioner kring visionen.

– Kongressen 1997 antog ju en vision med ett tio­årigt perspektiv. Vi har bra erfarenheter av det – det finns en längtan efter att tänka långsiktigt i förbundet.

Vision 2018 kan ge ledning i de flesta situationer, givetvis långsiktiga, men också kortsiktiga. Anna-Karin Eklund tar en lokal förhandling om en organisationsförändring som ett exempel:

– Hur påverkas vården i ett jämställdhetsperspektiv av det vi förhandlar om? Det måste man tänka på, eftersom vi har punkten »jämställd vård« med i visionen.

Kongressen bestämde att det skulle vara en viss ordning mellan de fyra avdelningarna – »Vi« kom först och »Världen« sist. Anna-Karin Eklund vill egentligen inte se någon hierarki alls i Vision 2018. I stället skulle hon vilja se allt som en cirkel – alla punkter är lika viktiga, alla punkter påverkar varandra.

– Under avsnittet om vårdtagaren handlar det om att stärka patientens makt och rätt – det påverkar ju oss som yrkesutövare mycket. Och om vi är rätt värderade och vår kunskap är efterfrågad påverkar det vården, exemplifierar hon.

Hon framhåller ändå det globala perspektivet som väldigt viktigt.

– Även om det som handlar om världen kan kännas långt borta så påverkar det oss mer än vi kanske tänker på. Om vi kan få en värld där alla har rätt att organisera sig, så påverkar det hur vi kan flytta fram positionerna när det gäller kollektivavtalen här i Sverige, Allt hör ihop! säger Anna-Karin Eklund.

Den punkt som nu trots allt står allra överst förklarar att »vi leder vårdens nya paradigm«. Just ordet paradigm har diskuterats. Anna-Karin Eklund tycker att det är förvånande.

– Vi har ju länge pratat om att vi vill ha ett paradigmskifte – och det ska vi i våra yrkesgrupper leda. Vi ska gå från sjukdom till hälsa och helhet, från organisationen i centrum till individen och så vidare. Därför borde ordet paradigm inte kännas konstigt, säger hon.

En del punkter återuppstår från den förra visionen, till exempel den som handlar om att vården ska vara solidariskt finansierad och demokratiskt styrd. Ny är där­emot punkten om vårdens ledarskap: »Ledarskapet i vården är värdebaserat.«

– En mycket långsiktig punkt, säger Anna-Karin Eklund. Inte minst när det gäller att övertyga ledarna själva att det inte bara handlar om praktisk handläggning av personalfrågor och ekonomi. Att leda vård är att leda med värderingar.

Diskussionen på kongressen var ganska lam. Kanske beroende på att förslaget till vision var väl genomdiskuterat redan innan det hamnade på kongressens bord.

Anna-Karin Eklund påminner om att de inledande samtalen om visionen hölls redan i augusti 2007.

– Det är många viljor som ska samsas när vi ska formulera något tillsammans. Men det är nog så att den processen var genomförd redan före kongressen. Det fanns inte så mycket kvar att diskutera, säger hon.

Nå, kommer förbundet att ha förverkligat sin vision 2018? Delvis, tror Anna-Karin Eklund.

– Men på en del punkter har vi säkert inte nått ända fram. Det är svårt att förändra vården – och världen. Men det är ändå viktigt att vi har pekat ut riktningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida