Beslut i korthet

Höjd medlemsavgift?
Ordinarie medlemsavgift höjs med 15 kronor per månad. Vårdförbundet har inte gjort någon höjning av maxbeloppet för medlemsavgiften under de senaste fyra kongressperioderna och pengarna behövs för att kunna fortsätta utveckla förbundet, enligt förbundsstyrelsen.

Ja till vinster i välfärden
Vinster i välfärden är okej så länge de ”i första hand” återinvesteras och satsas på utveckling av verksamheten, bättre löner och villkor, och annat som kommer medarbetarna till godo, enligt beslut i kongressen. Den sa nej till ett förslag om att jobba för att riskkapitalbolag inom hälso- och sjukvården förbjuds.

Uttalande för mänskliga rättigheter
Kongressen tog ett uttalande om att Vårdförbundet ser olikheter som en tillgång. Ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, och mot främlingsfientliga krafter. Det var också en uppmaning till politiker om konkreta insatser för att främja ett jämställt samhälle och en jämlik hälsa.

Uppdaterar om vårdmiljö
Vårdförbundets idédokument om hälsosam vårdmiljö och vårdens framtid behöver dateras upp. Därför beslutade kongressen att frågorna ska diskuteras i organisationen fram till nästa vår. Då ska kongressen per capsulam (på annat sätt än fysiskt möte) fatta beslut om de nya idédokumenten.

Titeln yrkesförbund på pränt
I beslutet om nya stadgar slås fast att Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar både fackliga intressen och professionell utveckling. Nytt är också regler kring medlemskap: Det träder i kraft den 1:a i månaden efter beviljandet. För att få hjälp måste behovet ha uppstått efter att medlemskapet trätt i kraft. För att få ersättning ur konfliktfonden måste man ha varit medlem i tre månader före konflikten. En demokratihandbok ska tas fram, som bland annat reglerar vad som gäller kring det nya avtalsrådet.

Bered­skap utreds
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att skyndsamt analysera hur vanligt det är med beredskap och hur Vårdförbundet kan jobba för bättre regler och villkor.

Prioriterade områden
Kongressen fattade beslut om tre områden som Vårdförbundet ska prioritera under kommande kongressperiod:

  • Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.
  • Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö och hälsosammare arbetstider.
  • Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriär­möjligheter.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida