Hög prioritet att få nöjdare medlemmar

Hur ska man kunna öka värdet av att vara medlem i Vårdförbundet? Det är det mest centrala inför kongressen nästa år. En arbetsgrupp har gjort en djupdykning i frågan.

1 december 2010

En öppnare organisation för medlemmarna — hur ska man kunna åstadkomma det? Det är en fråga som förbundets organisationsutredning, och arbetsgruppen Tema Vårdförbundet, har funderat mycket över och en del konkreta förslag finns. Arbetsgruppen tänker sig till exempel kortare projekt för att ge eldsjälar inom förbundet möjlighet att genomföra sina idéer. Samverkan över gränserna, både mellan professionerna och mellan arbetsplatser är en annan idé.??

Ta bättre vara på medlemmarnas förslag, råder arbetsgruppen — och glöm inte att tala om vad det blev av idéerna, även om de inte gick att genomföra. De ser också som en möjlighet att stärka medlemmars inflytande genom rådgivande medlemsomröstningar, och anser att förbundet måste bli bättre på att låta medlemmarna vara med innan beslut fattas.?

Rapporten från arbetsgruppen ligger till grund för förbundsstyrelsens arbete med att ta fram det man kallar organisationens kvalitetskriterier. Men inför kongressen är förbundsstyrelsens budskap: Börja med innehållet och vänta med formerna för utvecklingen av organisationen. ??

Bakgrunden till att arbetsgruppen Tema Vårdförbundet tillsattes är att det kom ovanligt många motioner till kongressen 2008 om värdet av medlemskapet, Vårdförbundets uppdrag, hur man kommunicerar med medlemmarna och om Vårdförbundets organisation. ?

Förbundsstyrelsen bestämde sig för att inte tillsätta en organisationsutredning av traditionellt snitt. I stället bjöd styrelsen in intresserade via en annons i tidningen Vårdfacket (nuvarande Vårdfokus) och genom att skriva till alla medlemmar som man hade mejladresser till.?

Bland de 86 som svarade valdes åtta deltagare ut. Urvalet gjordes så att olika perspektiv och olika delar av landet blev representerade. Arbetsgruppens arbete leddes av Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Deras rapport är klar, men ännu återstår alltså ett digert arbete innan beslut om någon ny organisation kan fattas.??

En fråga som arbetsgruppen har funderat på är hur förbundet ska möta behoven hos medlemmar som inte är landstings- eller kommunanställda. Privatanställda och till exempel forskare har svårare än andra medlemmar att få stöd från förbundet. Samma sak gäller dem som är ledare. Det har funnits tankar på särskilda medlemskap för olika grupper men arbetsgruppen blev överens om att det bara ska finnas ett slags medlemskap med samma rättigheter och skyldigheter för alla.?

Och vilka krav kan organisationen ställa på sina medlemmar? Arbetsgruppen påpekar att förbundet har en etisk grundplattform, men undrar hur man hanterar medlemmar som bryter mot de principerna. Tre konkreta fall – medlemmar som inte arbetar professionellt, dåliga chefer som samtidigt är medlemmar och medlemmar som begår brott — har bildat bakgrund för en diskussion, men något svar kom inte arbetsgruppen fram till.?

Tema Vårdförbundets slutsatser om vad medlemskapet betyder kan komprimeras i fyra punkter:?

  • Stärkt professions-identitet.?
  • Stöd för villkor och förutsättningar i arbetet.?
  • Påverkan på vården och hur professionerna värderas.?
  • Deltagande i förbundets beslutsprocess.??

En annan väsentlig del som arbetsgruppen har brottats med är hur man får medlemmar att åta sig förtroendeuppdrag. Det är problem på en del håll, konstaterar de. Bättre förutsättningar, bland annat genom betald tid är ett svar, att göra det roligare genom att dela uppdraget ett annat. Ensamheten i att vara förtroendevald gör det ofta tungt.?

Ibland är det kanske bättre att låta platsen stå tom än att mer eller mindre tvinga någon att ta på sig uppdraget. ”Då blir problemet tydligt”, skriver arbetsgruppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida