Oenig kongress sa ja till Vårdförbundets första sifferlösa avtal med SKL

Oenig kongress sa ja till Vårdförbundets första sifferlösa avtal med SKL

För första gången tecknar Vårdförbundet ett sifferlöst avtal med arbetsgivarorganisationen SKL. Nu blir din lön en fråga som helt får lösas lokalt — liksom problemet med ohälsosamma arbetstider.

5 april 2011

Det var en oenig extrakongress som röstade ja till slutbudet från SKL sent på eftermiddagen.

Före omröstningen var debatten livlig. Det var först i dag som de nära 200 kongressombuden fick se avtalet i sin helhet. Handlingarna fick inte föras ut ur kongressalen eftersom hela avtalstexten inte är offentlig förrän avtalet är undertecknat.

Men här är de viktigaste delarna i det tvååriga avtalet:

Lönenivån
Löneavtalet är icke nivåbestämt. Det betyder att det inte finns någon garanterad nivå för löneökningar i form av en procentsiffra i avtalet.

Utrymmet för löneökningar kommer helt och hållet att avgöras lokalt. Först i lokala förhandlingar mellan parterna, sedan i individuella lönesamtal mellan dig och din arbetsgivare.

Lönestruktur och specialistkunskaper
Både SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Vårdförbundet vill få till ett omfattande arbete med lönestrukturen på arbetsplatserna. Nytt i avtalet är att de lokala parterna, när den årliga löneöversynen drar igång med överläggning, måste diskutera lönestrukturfrågor.

Det står nu också formulerat i avtalet att kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamhetens mål ska ge högre lön.

Hälsosamma arbetstider
Det finns ingen central överenskommelse om hälsosamma arbetstider i avtalet. Däremot har parterna kommit överens om tre lokala utvecklingsprojekt med fokus på hälsosamma arbetstider, särskilt för dem som jobbar natt.

Det är Västra Götalandsregionen, Region Skåne och landstinget i Kalmar som ska jobba med verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning.

En central uppföljning av de lokala projekten ska vara klar senast i mars 2013.

SKL och Vårdförbundet ska även ta fram gemensamma råd till parter som träffar lokala kollektivavtal om arbetstider, i syfte att få detta att fungera bättre.

Vårdens framtida behov
Här är en partsgemensam arbetsgrupp tillsatt. Gruppen ska arbeta för utveckling av grundutbildningarna och satsningar på specialistkunskaper för att möta vårdens framtida behov av kunskap.

Höjda ersättningar
Särskilda ersättningar (ob, jour och beredskap) höjs med 3,5 procent.

Övrigt
Föräldrapenningstillägget, som är tio procent av månadslönen, förlängs från tre till fem månader.

Hur länge gäller avtalet?
I ett första skede gäller avtalet i två år, från den 1 april 2011 till den 31 mars 2013.

Under hösten 2012 ska Vårdförbundet och SKL följa upp hur arbetsgivarna följt avtalet genom att göra en gemensam granskning av lönestatistiken. Om allt ser bra ut förlängs avtalet till 2015.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida