Pinsam nivå på löneskillnader

Män tjänar mer än kvinnor. Ungefär lika mycket mer i dag som för 17 år sedan. Det visar Medlingsinstitutets, MI, statistik för 2008.

Samtidigt tar män ut tre gånger så stor andel av föräldraledigheten i dag jämfört med vad de gjorde för 17 år sedan. Knappt 22 procent av de totalt uttagna dagarna per barn 2008, jämfört med drygt 7 procent 1991, enligt statistik från Försäkringskassan. ?

Så medan vi på vissa plan (om än i långsam takt!) närmar oss ett mer jämställt samhälle, står löneskillnaderna och stampar på samma pinsamma nivå. Och inte verkar det heller ha påverkat männens lön negativt, det här med föräldraledigheten. Något som är märkligt med tanke på att det ofta är ett argument som framförs om varför kvinnors lön är lägre – att vi är hemma så länge med barnen.??

Statistiken från mi talar sitt tydliga språk när det gäller värderingen av kvinnors och mäns kunskap. Ju högre andel kvinnor som finns i ett yrke, desto lägre lön. Trots att kvinnor generellt har högre utbildning än män värderas vår kunskap och arbetsinsats lägre. ?

Det övergripande målet för Vårdförbundets lönepolitik är att uppnå en varaktig värderingsförändring av Vårdförbundets yrken och vi ska agera på alla arenor där vi kan påverka värderingen: gentemot politiker, opinionsbildare och andra makthavare, men också på varje arbetsplats hos varje arbetsgivare.

Vi måste helt enkelt förändra den omoderna värdering av kvinnligt och manligt arbete som dominerar i samhället för att kunna driva utvecklingen av vår gemensamma välfärd i en positiv riktning. För att upprätthålla en säker vård av hög kvalitet måste man värdera kunskap och kompetens i sin verksamhet. Med kunskap kan verksamheten också effektiviseras och vi kan bidra till att man får ut mer kvalitet och bättre resultat för varje skattekrona. ??

Att lönen ska relatera till vars och ens kunskap och bidrag till verksamheten är vi överens om med arbetsgivarna. Det ska gälla i hela Sverige och på alla arbetsplatser. Men många har ännu inte hittat bra former för detta i sitt lönearbete. Det är en utmaning för oss att fortsätta samarbetet med vårdens arbetsgivare för att de verkligen ska införliva vår överenskommelse i verksamheten och lönearbetet. En viktig förutsättning för att kunna genomföra detta är att resultaten i vården blir mer mätbara. Vi måste ständigt driva frågan om att uppföljning och utvärdering av vårdens resultat måste omfatta samtliga kunskapsområden. Och vi behöver vara aktiva i utvecklingen av kvalitetsregister och andra system för mätning för att göra vår kunskap och vår insats synlig.

Då blir sambandet mellan yrke-värde-lön tydligare och då får vi en bättre grund att stå på för att lyfta värderingen av vår kunskap.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida