Vårdförbundet omorganiserar för att locka fler medlemmar

Vårdförbundet omorganiserar för att locka fler medlemmar
Ordföranden Sineva Ribeiro hoppas att en ny organisation ska öka medlemsengagemanget i Vårdförbundet. Foto: Anna Simonsson

Vårdförbundet tappar medlemmar och vill stoppa utvecklingen med en mer medlemsnära organisation.

12 december 2013

Vårdförbundets styrelse vill öka värdet med att vara medlem i förbundet genom att stärka den lokala organisationen. Styrelsen har arbetat fram två förslag till ny organisation och i båda förslagen poängteras vikten av att vara medlemsnära.

Styrelsen konstaterar att den nuvarande organisationen inte lever upp till kvalitetskriterierna. Dessutom: medlemsvärdet är ojämnt, förutsättningarna för förtroendevalda är bristfälliga och förbundet tappar medlemmar. Framför allt bland chefer och biomedicinska analytiker.

Missnöjda medlemmar

Vårdförbundet har låtit företaget Novus genomföra en undersökning av hur nöjda medlemmarna är med sitt förbund. Drygt 1 500 medlemmar har svarat.

Medlemmarna anser att den viktigaste uppgiften för förbundet är att uppnå goda resultat i kollektivavtalsförhandlingar där löner och arbetsvillkor avgörs. De som har svarat är inte nöjda med resultatet. Bara var tredje tycker att förbundet är bra på att tillgodose medlemsbehoven.

– På en del håll är vårdmiljön outhärdlig. Våra medlemsgrupper får inte betalt för det de utför och har inte förutsättningar för att göra det arbete de kan och vill utföra. Nu måste villkoren och professionen hänga ihop, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Bättre villkor i fokus

Vårdförbundets styrelse vill att förbundet nu lägger fokus på att medlemmarnas professionalitet och kunskap också värderas rätt. Sineva Ribeiro understryker vikten av att skapa bättre villkor och att göra det tillsammans med medlemmarna.

– Vi behöver fler medlemmar som driver frågor tillsammans med oss. Vi har inte lyckats engagera på det sättet. I förslagen talar vi om medlemsaktivism och då menar vi att medlemmar ska kunna påverka sin egen situation. Vi behöver synas och höras tillsammans, säger hon.

I undersökningen är bara var fjärde medlem nöjd med sin lokala förtroendevalda organisation och knappt hälften svarar att de är nöjda med den förtroendevaldas synlighet.

En juridisk person

I de två förslagen till ny organisation är Vårdförbundet en juridisk person. Det betyder att det är förbundsstyrelsen som leder, styr och ansvarar för verksamheten. Det betyder också att förbundsstyrelsen har arbetsgivaransvaret för förbundets personal. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska vara gemensam.

För att förtroendevalda ska kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt införs en certifiering av förtroendevalda. För att enligt förbundsstyrelsens förslag skapa så bra avtal som möjligt för medlemmarna införs avtalsråd. Förbundsstyrelsen ansvarar för att godkänna avtal enligt förslaget men ska inhämta åsikter från avtalsråd och förbundsråd.

I båda förslagen talas om vikten av att vara medlemsnära. I det ena vill styrelsen att 21 lokala avdelningar ska minskas till mellan sex och tio stycken. De ska som i dag ledas av valda ordföranden, men chefen för de anställda ska vara en tjänsteman i stället för en förtroendevald ordförande. För att underlätta medlemsnära dialoger föreslås att enheterna nära medlemmarna ska utgöras av klubbar eller nätverk.

Operativa styrelser

I styrelsens andra förslag skapas regionråd som ska vara ett strategiskt forum utan beslutsmandat. Enheten nära medlemmarna ska bestå av upp till 30 operativa styrelser. Det är styrelser som ska finnas nära medlemmarna för att det ska vara möjligt att använda arbetsgivarresurser i form av facklig tid och lokaler.

– I tidigare utredningar har vi sett att medlemmarna tycker att de förtroendevalda, i dagens organisation, inte har någon roll på arbetsplatsen. Vi måste få förtroendevalda som vill engagera sig på arbetsplatserna och skapar förutsättningar för det genom en nationell certifierad utbildning.

Sineva Ribeiro vill att medlemsnära ska innebära hjälp här och nu. Under kongressen 2011 diskuterades behovet av att öka kunskapen bland förtroendevalda på arbetsplatserna och nyligen inrättades Vårdförbundet Direkt för att stärka den lokala organisationen. Det är en tjänst där medlemmar i hela landet får personlig rådgivning, via telefon eller via webben, av personalvetare, jurister eller erfarna före detta fackligt förtroendevalda.

Nästa kongress äger rum i maj 2014. Då kommer ombuden att diskutera och ta beslut om vilket av de två förslagen till omorganisation av Vårdförbundet som ska gälla.

Förslaget ska nu först ut på remiss i organisationen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida