Vi kan inte vänta längre

Arbetet med lönefrågor sover aldrig. Vila kan vi göra när resultaten av ett enträget arbete visar sig och alla felavlönade inom våra medlemsgrupper blivit uppvärderade.

Läget ser olika ut i olika delar av landet. Hos allt för många lokala arbetsgivare fungerar lönebildningen och löneprocessen mycket dåligt. På andra ställen fungerar det bättre, dock inte så bra att inget kan bli bättre. Arbetet med att analysera resultatet av årets lönesättning går nu vidare med oförminskad fart. För oss står frågan om lön och lönebildning först på dagordningen. Vi är alla; medlemmar, förtroendevalda och förbundsledning, mycket missnöjda med den dåliga löneutvecklingen. Vi har sett en positiv löneökningstakt bromsa och i vissa fall helt stanna av.

Vår avtalsmodell innebär att vi arbetar med lönebildning lokalt. Det är en ordning som ger fler personer inflytande över lönebildningen och lönesättningen, men det ställer också krav. Krav på arbets­givaren att formulera och utveckla sin personal- och lönepolitik och krav på oss att visa vad vi vill ha för vårt bidrag till verksamheten.

Det avtal vi har med Sveriges kommuner och landsting innebär att vi alltid är garanterade ett utrymme om minst två procent. Arbetsgivaren har ett ansvar att motivera och redovisa hur stort utrymme de behöver för att garantera verksamhetens mål. Detta oavsett om utrymmet är två procent eller mer. För att komma fram till vilket löneökningsutrymme som är aktuellt krävs mer än att leta efter en siffra i avtalstexten. Det krävs att arbetsgivaren genomlyser verksamheten och kopplar resultaten till verksamhetens mål.

Vi vet att Sveriges kommuner och landsting är angelägna om att behålla det tillsvidareavtal som vi har och gärna ser att fler organisationer tecknar liknande avtal. skl har uppmanat landsting, regioner och kommuner att klargöra förutsättningarna för löneöversynen 2007 samt att föra en dialog med Vårdförbundets lokala representanter om lönebildningen i ett längre perspektiv.

Men ansvaret ligger förstås hos alla arbetsgivare. Vi måste få se resultat av de ansträngningar som gjorts för att komma till rätta med löneläget – få en högre värdering och med det högre löner.

Vi kan inte vänta längre. Vi kan inte fortsätta att betala med låga löneökningar för de möjligheter som finns i avtalet och inte används. Det vi kan göra är att ytterligare öka tydligheten i vårt budskap och skärpa tonen. Arbetsgivarna måste visa sin goda vilja nu, inte om ett halvår eller ett år – det är nu som gäller. Vi har länge levt i nuet, det måste även arbetsgivarna göra.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida